Stre­et­style by Style Di­ssec­ti­on

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Rođena u Fran­cu­skoj, sa stal­nom adre­som u Ri­mu do­is­ta zvu­či kao pra­vi san jed­ne fa­shi­onis­ti­ce. Taj san ži­vi i La­la­ti­ana, ko­ja sa­vr­še­no kom­bi­ni­ra kla­sič­ni fran­cu­ski stil i su­vre­me­ni ta­li­jan­ski chic. La­la­ti­ana je jed­nos­tav­nu bi­je­lu ha­lji­nu od čip­kas­tog ma­te­ri­ja­la skom­bi­ni­ra­la sa svi­je­tlo si­vom kož­nom jak­nom tri­če­t­vrt ru­ka­va, ko­ja na pr­vi po­gled pod­sje­ća na sa­ko. Ovaj lo­ok ide­alan je za šet­nju gra­dom ili vi­kend is­pi­ja­nje ka­ve s fren­di­ca­ma, a vr­lo la­ko se pre­tva­ra i u noć­nu va­ri­jan­tu. Ci­pe­le bez pot­pe­ti­ca La­la­ti­ani će olak­ša­ti brz do­la­zak do nje­zi­ne Ves­pe s ko­jom po Ri­mu naj­češ­će pu­tu­je. A s ob­zi­rom na pri­la­god­lji­vost ovog out­fi­ta, la­ko mo­že­mo za­mis­li­ti ka­ko na­kon dru­že­nja s pri­ja­te­lji­ca­ma ide na ro­man­tič­nu ve­če­ru s deč­kom ili da­lje u noć­ni iz­la­zak. Ovo je jed­nos­tav­no sa­vr­šen lo­ok za dan i noć!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.