LJE­PO­TA news

MA­KE UP, PAR­FE­MI, NJE­GA...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Lje Lje­po­ta ni­je ek­s­klu­ziv­na, ni­je mla­da ni sta­ra, cr­na ili bi­je­la, že žen­ska ili mu­ška... ne­go bi­lo tko i bi­lo što. Sla­vi­mo stvar­nu lje­po­tu, lje bez gra­ni­ca i pre­dra­su­da, pr­ko­se­ći na­met­nu­tim vi­zi­ja­ma viz koz­me­tič­ke in­dus­tri­je. Po­ru­ču­je to Il­la­masqua s ko­lek­ci­jom ko Ge­ne­ra­ti­on Q či­je su zvi­jez­de zre­le že­ne ko­je ne skri­va­ju svo­je go­di­ne. Il­la­masqua se iz­jas­ni­la pro­tiv pra­vi­la da na­kon odre­đe­ne do­bi tre­ba iz­bje­ga­va­ti svje­tlu­ca­vu šmin­ku i “uto­pi­ti“li­ce u bež to­no­vi­ma. No­va ko­lek­ci­ja Ge­ne­ra­ti­on Q do­no­si ra­skoš­ne bo­je sjaj­nih tek­s­tu­ra: sje­ni­la u ni­jan­sa­ma čo­ko­la­de i šlji­ve, zlat­ni tuš, ru­že­ve bo­je ma­li­ne i bo­rov­ni­ce, cr­ni lak za nok­te sa šljo­ki­ca­ma...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.