Ne­ki dru­gi DI­OR...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Bill Gayt­ten od sa­mog po­čet­ka tvrdio je ka­ko mu je po­zi­ci­ja kre­ativ­nog di­rek­to­ra Di­ora ‘ba­če­na u kri­lo’ i ka­ko se u njoj ni­kad ni­je sna­šao. Du­go­go­diš­nji Gal­li­anov su­rad­nik pred­sta­vio je po­s­ljed­nju ko­lek­ci­ju za Di­or, ko­ji od ove se­zo­ne pre­uzi­ma Raf Si­mons

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić

Da­ni­jel Ber­ko­vić/Pixsell, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL Bill Gayt­ten svo­ju mod­nu ka­ri­je­ru za­po­čeo je sa­svim slu­čaj­no - ia­ko je od­lu­čio bi­ti ar­hi­tekt po­put oca, na­kon pre­se­lje­nja u Lon­don use­lio se u stan s ne­ko­li­ko stu­den­ti­ca St. Mar­tins mod­nog ko­le­dža. Usko­ro su mu nji­ho­va pre­da­va­nja pos­ta­la za­nim­lji­vi­ja od vlas­ti­tih te je ku­pio ši­va­ću ma­ši­nu i po­čeo se ba­vi­ti ma­te­ri­ja­li­ma i kro­je­vi­ma. Upra­vo je nje­go­va sa­mo­uka mo­guć­nost da po­no­vo de­fi­ni­ra uzor­ke, kro­je­ve i ma­te­ri­ja­le ono što se sa­vr­še­no uk­lo­pi­lo u brend John Gal­li­ano gdje je pro­veo 23 go­di­ne kao bli­ski su­rad­nik po­sr­nu­log di­zaj­ne­ra. Sto­ga mod­ne poz­na­va­te­lje ni­je iz­ne­na­di­lo kad mu je po­vje­re­no i uprav­lja­nje nad fran­cu­skom mod­nom ku­ćom Di­or, ko­ju je Gal­li­ano vo­dio. No, od po­čet­ka je bi­lo jas­no ka­ko je ovo ime­no­va­nje tek pri­vre­me­no. Mod­ni kri­ti­ča­ri ni­su bi­li odu­šev­lje­ni pr­vom ko­lek­ci­jom ko­ju je Gaytenn po­ka­zao za ovu fran­cu­sku mod­nu ku­ću - bi­la je ne­do­volj­no upe­čat­lji­va i pot­pu­no druk­či­ja od Gal­li­ano­vih ek­s­tra­va­gant­nih kre­aci­ja - bi­la je, zgra­ža­li su se, “no­si­va”. Upra­vo je či­nje­ni­ca da je kre­aci­je Di­ora pri­bli­žio nor­mal­nim lju­di­ma i pos­lov­nim pri­li­ka­ma sru­ši­la sve na­de ko­je je mod­ni svi­jet po­la­gao u Gayten­na i nje­go­vu ma­što­vi­tost. Ove go­di­ne mjes­to kre­ativ­nog di­rek­to­ra Di­ora po­nu­đe­no je Ra­fu Si­mon­su, bel­gij­skom di­zaj­ne­ru ko­ji je do tad bio na če­lu bren­da Jil San­der, dok Gayt­ten i da­lje os­ta­je na če­lu mod­ne ku­će John Gal­li­ano.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.