News MOD­NI NOVITETI, KAM­PA­NJE, KO­LEK­CI­JE...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Elit­ni tim od 10 di­zaj­ne­ra žen­ske odje­će, me­đu ko­ji­ma su Ver­sa­ce, Ro­ber­to Ca­val­li, Valentino, Os­car de la Ren­ta i Elie Sa­ab (ko­ji je proš­log tjed­na odje­nuo sko­ro sve goš­će luk­sem­bur­škog kra­ljev­skog vjen­ča­nja) do­bio je za­da­tak - u stvar­nos­ti na­pra­vi­ti ha­lji­ne ko­je su no­si­le naj­poz­na­ti­je Dis­ney prin­ce­ze. Elie Sa­ab za­du­žen je za Tr­no­ru­ži­cu, Mar­c­he­sa za Ari­el iz Ma­le si­re­ne, Ver­sa­ce je do­bio Pe­pe­lju­gu, Valentino Bel­le iz Lje­po­ti­ce i zvi­je­ri, a de la Ren­ta Snje­gu­lji­cu. Ha­lji­ne će bi­ti pred­stav­lje­ne u lon­don­skom Har­rod­su, 1. stu­de­nog.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.