Ri­jet­ka mod­na pti­ca iris ap­fel

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Po­pis mo­de­la ko­je Man­go an­ga­ži­ra u svo­jim kam­pa­nja­ma okup­lja naj­bo­lje od naj­bo­ljih, a to je po­t­vr­đe­no i no­vom obja­vom iz ove špa­njol­ske mod­ne ku­će - Kar­lie Kloss, tre­nut­no naj­po­pu­lar­ni­ja ma­ne­ken­ka i mo­del za či­ji se an­ga­žman bo­re ve­li­ka­ni po­put Os­ca­ra de la Ren­te, Elie Sa­aba i Di­ora, no­vo je li­ce Man­go­ve je­sen­sko zim­ske kam­pa­nje. Kar­lie se ta­ko pri­dru­ži­la Ka­te Moss i Kar­men Pe­da­ru, a u pred­stav­lje­nom lo­ok­bo­oku dva­de­se­to­go­diš­nja Ame­ri­kan­ka (od­ne­dav­no i vo­di­te­lji­ca MTV-je­vog showa Ho­use of Style) no­si naj­ljep­še ko­ma­de iz Man­go­ve ko­lek­ci­je za blag­dan­sku se­zo­nu - bar­šu­nas­te mak­si ha­lji­ne, šljo­ki­čas­te pr­s­lu­ke, sa­lon­ke sa zlat­nim de­ta­lji­ma i sa­vr­še­no skro­je­ne ha­lji­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.