NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - Reuters, Ar­hi­va VL

Kad je u svib­nju 2010. objav­lje­no ka­ko Je­an-Pa­ul Ga­ul­ti­er od­la­zi s mjes­ta kre­ativ­nog di­rek­to­ra Her­mèsa, mod­ni svi­jet bio je u šo­ku. U svo­jih se­dam go­di­na na če­lu fran­cu­ske mod­ne ku­će (Ga­ul­ti­er je nas­li­je­dio enig­ma­tič­nog Mar­ti­na Mar­gi­elu na ovoj po­zi­ci­ji), Je­an-Pa­ul za­veo je no­vi­na­re i kri­ti­ča­re svo­jim pro­vo­ka­tiv­nim i ma­što­vi­tim re­in­ter­pre­ta­ci­ja­ma kla­si­ka - Kel­ly tor­bi­ce, ja­hač­kih out­fi­ta i kul­t­nih svi­le­nih ša­lo­va. Nje­gov na­s­ljed­nik Chris­top­he Le­ma­ire, ia­ko je 10 go­di­na bio na če­lu La­cos­tea, mod­nom svi­je­tu bio je pot­pu­na enig­ma. Mo­že li di­zaj­ner ša­re­ne sport­ske odje­će po­pu­ni­ti mjes­to obo­ža­va­nog Ga­ul­ti­era bi­lo je pi­ta­nje na sva­či­jim us­na­ma pri­je pred­stav­lja­nja Le­ma­iro­ve pr­ve ko­lek­ci­je za je­sen i zi­mu 2011. Kad su pis­tom kre­nu­le ma­ne­ken­ke, odje­ve­ne ve­ći­nom u bi­je­le ha­lje ko­je su pod­sje­ća­le na odje­ću re­dov­ni­ka, čiz­me iz ‘70-ih i kož­ne avi­ja­ti­čar­ske ka­pe, pos­ta­lo je jas­no ka­ko je Le­ma­ire pr­vom ko­lek­ci­jom od­lu­čio oda­ti po­čast ku­ći ko­ja ga je pri­gr­li­la. “Imao sam ja­ko ma­lo vre­me­na, no htio sam da sve bu­de jed­nos­tav­no. Sa­da bih pro­mi­je­nio ne­ke stva­ri, no za­do­vo­ljan sam”, iz­ja­vio je na­kon za­vr­šet­ka re­vi­je. Već nje­go­va idu­ća ko­lek­ci­ja po­ka­za­la je ka­ko i jed­nos­tav­nost mo­že bi­ti ite­ka­ko po­želj­na - s utje­ca­ji­ma grč­kih oto­ka i ma­ro­kan­skih uzo­ra­ka Chris­top­he Le­ma­ire uči­nio je luk­suz Her­mèsa ite­ka­ko po­želj­nim.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.