NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Tro­go­diš­nja Alia Wang u jav­nos­ti se po­jav­lju­je sa­mo dva­put go­diš­nje i to na vri­je­me da po­sje­ti re­vi­je svog uja­ka Alexan­de­ra. Upra­vo on je zas­lu­žan za nje­zin od­li­čan stil ko­ji či­ne kož­ne ha­lji­ne i hla­če, tren­di na­oča­le, mi­ni Ni­ke te­ni­si­ce, te tor­bi­ce ko­je

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić

Da­ni­jel Ber­ko­vić/ Pixsell, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL Alexan­de­ra Wan­ga, nju­jor­škog g di­zaj­ne­ra, obo­ža­va­ju ko­le­ge, mod­ni ured­ni­ci i fa­shi­onis­ti­ce, a ka­ko je nje­go­va mo­da pri­la­go­đe­na svi­ma do­ka­zu­je i tro­go­diš­nja ne­ća­ki­nja Alia

Pr­s­luk od eko krz­na, Ann Chris­ti­ne, 229 kn Ka­pa s me­ta­lik sja­jem, Za­ra, 59 kn Ha­lji­na sa za­ko­vi­ca­ma, Za­ra, 169 kn Si­ve tra­pe­ri­ce, Oka­idi, 149 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.