Cu­ra

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

je ve­ći dio go­di­ne skri­ve­na od po­gle­da jav­nos­ti, dva­put go­diš­nje - kad nje­zin ujak pred­stav­lja svo­je ko­lek­ci­je na nju­jor­škom mod­nom tjed­nu, Alia do­la­zi u cen­tar po­zor­nos­ti. Ve­ći­na kli­na­ca nje­zi­nih go­di­na vje­ro­jat­no se dvo­umi iz­me­đu ta­ji­ca s prin­tom cvi­je­ća i ha­lji­ni­ca na toč­ki­ce, dok Alia (po­put tren­di uja­ka) obo­ža­va cr­ne kom­bi­na­ci­je, no nje­zin lo­ok ne mo­že se opi­sa­ti kao do­sa­dan ni pre­ba­zi­čan. Do sad se po­ja­vi­la u le­opard suk­nji­ca­ma (i pra­te­ćim ci­pe­li­ca­ma), kož­nim hla­ča­ma, suk­nji­ca­ma i ha­lji­na­ma bez ru­ka­va, ma­ji­ca­ma avan­gard­nih kro­je­va, ap­so­lut­nim must ha­ve na­oča­la­ma - Ray Ban wayfa­re­ri­ca­ma, mi­ni Ni­ke te­ni­si­ca­ma i u naj­sla­đem krz­ne­nom ka­pu­ti­ću ko­jeg smo ikad vi­dje­li. Po­put svo­jih sta­ri­jih ko­le­gi­ca za­ljub­lje­nih u mo­du, Alia ite­ka­ko pa­zi na pra­te­će mod­ne do­dat­ke, a u nje­zi­noj ko­lek­ci­ji na­la­zi se i mi­ni Roc­co torbica s pot­pi­som Alexan­de­ra Wan­ga (ver­zi­ji za odras­le vjer­ne su Ro­sie Hun­tin­g­ton Whi­te­ley, Lin­d­say Lo­han i Da­ko­ta Fan­ning) te ne­ko­li­ko ma­le­nih Cha­nel 2.55 iz­da­nja. Kad po­sje­ću­je re­vi­je, Alia vr­lo čes­to no­si uja­ko­ve kre­aci­je in­s­pi­ri­ra­ne tren­do­vi­ma ko­ji će se tek po­ja­vi­ti na pis­ti, sto­ga ne ču­di da sko­ro svat­ko že­li vi­dje­ti što ova ma­la fa­shi­onis­ti­ca ima na se­bi. Sa sa­mo tri go­di­ne pri­vuk­la je paž­nju mod­nog svi­je­ta, a s ob­zi­rom ka­ko sjaj­no iz­gle­da ne bi nas ču­di­lo da Alexan­der Wang usko­ro pred­sta­vi i dje­čju ko­lek­ci­ju - do tad će­mo pra­ti­ti Ali­ji­ne kom­bi­na­ci­je i gledati ka­ko se nje­zin stil obli­ku­je dok odras­ta u oz­bilj­nu fa­shi­onis­ti­cu. Tro­go­diš­nja Alia se u jav­nos­ti po­jav­lju­je sa­mo na uja­ko­vim re­vi­ja­ma, a ve­ći­na stva­ri ko­je no­si je ši­va­na sa­mo za nju. Alexan­der ta­ko ma­te­ri­ja­le i tren­do­ve ko­je pred­stav­lja u ko­lek­ci­ja­ma vr­lo čes­to iz­ra­di i u mi­ni va­ri­jan­ti za svo­ju pres­lat­ku ne­ća­ki­nju

Ču­pa­vi bo­le­ro, Za­ra, 139 kn Gu­me­ne čiz­mi­ce, Za­ra, 169 kn Me­ta­lik torbica, New Yor­ker, 79 kn Pli­si­ra­na suk­nja, Za­ra, 99 kn

Sa­ko bez ovrat­ni­ka, Naf Naf, 699 kn

Ci­pe­le s otvo­re­nim pr­sti­ma, Al­do, 1199 kn

Zim­ska jak­na s maš­ni­ca­ma, IKKS, 1800 kn

Sport­ske te­ni­si­ce Ni­ke, Hu­ma­nic, 399 kn Šljo­ki­čas­te krat­ke hla­če, New Yor­ker, 199 kn

Bluza s maš­nom, Naf Naf, 299 kn

Cr­na torbica, New Yor­ker, 79 kn

Clut­ch torbica, Ac­ce­sso­ires, 199 kn

Kož­ne čiz­me, Fra­ic­he, Hu­ma­nic, 529 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.