SUMRAK MANIJU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LA Li­di­ja Pa­lun­ko FO­TO­GRA­FI­JE Get­ty/gu­li­ver, Reuters, AFP,

Kre­nu­la je Sumrak ma­ni­ja! Po­s­ljed­nji nas­ta­vak sa­ge ko­ja već če­ti­ri go­di­ne vla­da ki­no dvo­ra­na­ma, Sumrak saga: Pra­sko­zo­rje, 2. dio u na­ša ki­na sti­že 14. stu­de­nog. Glav­na glu­mi­ca, 22-go­diš­nja Kris­ten Stewart ovih da­na za­uze­ta je pro­mo­vi­ra­njem po­s­ljed­njeg nas­tav­ka na pre­mi­je­ra­ma di­ljem svi­je­ta, a za pr­vo pri­ka­zi­va­nje u To­ki­ju oda­bra­la je kre­aci­ju iz po­s­ljed­nje Lo­uis Vu­it­ton ko­lek­ci­je. Krat­ke hla­če i bluza na kva­dra­ti­će dio su pre­poz­nat­lji­ve ko­lek­ci­je ko­ju je Marc Ja­cobs osmis­lio za ovu fran­cu­sku mod­nu ku­ću, a mla­doj Kris­ten sa­vr­še­no pris­ta­ju. Či­ni se ka­ko se Kris­ten sve vra­ti­lo na svo­je mjes­to - osim što su kar­te za po­s­ljed­nji nas­ta­vak već ras­pro­da­ne, po­mi­ri­la se i s deč­kom Ro­ber­tom Pat­ti­so­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.