GLA­MU­ROZ­NA KO­SA S ‘ILUZIJOM SJE­NE’

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

U je­sen­sko-zim­skoj ko­lek­ci­ji bo­ja za ko­su, L’Oréal Pro­fe­ssi­on­nel oživ­lja­va pe­de­se­te i šez­de­se­te go­di­ne proš­lo­ga sto­lje­ća či­je su iko­ne Eli­za­beth Taylor, Bri­git­te Bar­dot i Twig­gy. Ko­lek­ci­ja Ré­tro No­uve­au u fri­zer­ske sa­lo­ne do­no­si “ilu­zi­ju sje­ne“, naj­no­vi­ju L’Oréa­lo­vu teh­ni­ku bo­je­nja ko­jom se stva­ra “sje­na“u ko­ri­je­nu ko­se. Ta­ko se pos­ti­že do­dat­ni vo­lu­men i tek­s­tu­ra, a bo­ja la­ga­no bli­je­di bez ja­kog iz­ras­ta, što omo­gu­ću­je isku­ša­va­nje in­ten­ziv­nih bo­ja bez ne­že­lje­nog “efek­ta ka­ci­ge“. Upra­vo su ja­ke bo­je, po­put pa­tli­dža­na i ba­kra, pre­dvod­ni­ce ko­lek­ci­je Ré­tro No­uve­au.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.