Tko se bo­ji DI­ZAJ­NA

Sto­lac sa sa­blas­nim li­cem, ‘kr­va­va’ lam­pa i ogle­da­lo u obli­ku kos­tu­ra ni­su iz­ri­či­to stvo­re­ni u čast po­pu­lar­nog Hal­lowe­ena, no sa­vr­še­no se uk­la­pa­ju upra­vo u ta­kav ugo­đaj. Sve je, na sre­ću, ‘za­či­nje­no’ obil­nom do­zom hu­mo­ra!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NAPISALAIODABRALA Iva­na Vo­do­ga­žec FO­TO­GRA­FI­JE Ar­hi­va VL

Sti­li­zi­ra­na gri­ma­sa na nas­lo­nu “ču­do­viš­nog“stol­ca Mons­ter Cha­ir sim­bol je vječ­ne ži­vot­ne bor­be do­bra i zla, ko­ju la­ko mo­že­mo pre­poz­na­ti u se­bi ako ima­mo hra­bros­ti da otvo­ri­mo oči. Ta­ko tvrt­ka Mo­ooi opi­su­je sv svoj ek­s­tra­va­gan­tan cr­ni pro­izvod s pot­pi­som M Marcela Wan­der­sa, kao stvo­ren za za­ba­van “s “scary“ugo­đaj u do­la­ze­ćoj No­ći vje­šti­ca. Za Zas­tra­šu­ju­će do­brim di­zaj­nom od­li­ku­je se is i sto­lac Ne­mo ko­jeg je Fa­bio No­vem­bre zam mis­lio kao go­le­mu sta­ro­grč­ku ma­sku. Ne­mo je na­dah­nut kla­sič­nom lje­po­tom an­tič­ke um umjet­nos­ti, no nje­go­ve pre­sa­vr­še­ne “cr­te lic li­ca“pod­sje­ća­ju i na sa­blas­ne ma­ske ko­je no no­se li­ko­vi u ho­ror-fil­mo­vi­ma... Za du­ho­vi­to je­ziv ugo­đaj “za­du­že­no“je Dom mes­ti­co­vo sa­mo­lje­pi­vo ogle­da­lo Ske­le­ton u ob obli­ku kos­tu­ra te Se­let­ti­je­va bi­je­la por­cu­lansk ska lu­ba­nja My Skull ko­ja se nu­di i u ra­skoš­no nom iz­da­nju, sa 24-ka­rat­nom poz­la­tom. M Me­đu di­zaj­ner­skim “du­ho­vi­ma“sim­pa­tič­na je pri­ka­za, nas­ta­la u kre­ativ­noj ra­di­oni­ci Ka Ka­ri­ma Ra­shi­da: lam­pa Lu­ke ko­ja la­ga­no svi­je­tli i kad ni­je uklju­če­na. Osmi­jeh na li­ce iz­ma­mit će i Ko­zi­olo­va cr­na mač­ka - stru­ga­li­ca i “ma­za­li­ca“za ko­lače te “pak­le­ni“pod­me­tač u obli­ku vra­žić­ka. Baš su “scary” i Vi­tri­na cr­na pti­ca, te­pih Lu­na u obli­ku pu­nog Mje­se­ca, “kr­va­va” lam­pa Liqu­id...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.