NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Odras­ta­ju­ći u Ri­mu s osam ses­ta­ra, Ric­car­do Tis­ci zak­leo se da ne­će os­ta­ti si­ro­ma­šan do kra­ja ži­vo­ta. Pre­se­lio je u Lon­don, do­bio sti­pen­di­ju za Cen­tral St. Mar­tins i odu­še­vio mod­ni svi­jet. Vlas­ti­tom ko­lek­ci­jom oča­rao je i ku­ću Gi­ven­c­hy ko­ja ga je od­mah za

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - Li­di­ja Pa­lun­ko

Oli­ver Ju­la­rić Da­ni­jel Ber­ko­vić/Pixsell, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL Ric­car­do Tis­ci, kre­ativ­ni di­rek­tor Gi­ven­c­hyja od 2005. go­di­ne, bez sum­nje je je­dan od di­zaj­ne­ra s naj­in­te­re­sant­ni­jom ži­vot­nom pri­čom. Nje­go­vi ro­di­te­lji - maj­ka iz bo­ga­te obi­te­lji s ju­ga Ita­li­je i otac, si­ro­maš­ni rad­nik, po­bje­gli su u Rim ka­ko bi mo­gli bi­ti za­jed­no. Nje­go­va maj­ka ži­vje­la je 6 tje­da­na u Ri­mu sa­ma, dok je nje­gov otac pre­pje­ša­čio uda­lje­nost iz Pu­glie. “Obi­telj mi je odu­vi­jek bit­na. Otac je umro kad sam imao sa­mo 4 go­di­ne, ta­ko da ga se ne sje­ćam, a ja sam odras­tao u si­ro­maš­tvu s maj­kom i osam ses­ta­ra. Ci­je­lo dje­tinj­stvo na­s­lje­đi­vao sam nji­ho­vu odje­ću, no i bio sre­tan i vo­ljen”, pri­sje­ća se Tis­ci. Kad je shva­tio ka­ko će u Ita­li­ji za­si­gur­no i os­ta­ti si­ro­ma­šan, ot­pu­to­vao je u Lon­don i po­čeo ra­di­ti što god je mo­gao po ho­te­li­ma i tr­go­vi­na­ma. Jed­nog da­na u pod­zem­noj na­šao je rek­la­mu za Lon­don Col­le­ge of Fa­shi­on. “Oti­šao sam na pre­da­va­nje, a pro­fe­sor je od­mah pre­poz­nao moj ta­lent i pos­lao me na stu­dij na Cen­tral St. Mar­tins, gdje sam do­bio sti­pen­di­ju”, ot­kri­va Tis­ci. Ia­ko je nje­go­va za­vr­š­na ko­lek­ci­ja, in­s­pi­ri­ra­na Ita­li­jom i Fel­li­ni­je­vim fil­mo­vi­ma, odu­še­vi­la mod­ni svi­jet, Ri­car­do se mo­rao vra­ti­ti u Ita­li­ju ka­ko bi se bri­nuo za maj­ku. Ta­mo je ne­ko­li­ko go­di­na ra­dio za ma­nje poz­na­te di­zaj­ne­re, a ve­li­ki po­vra­tak na­pra­vio je ko­lek­ci­jom na­kon po­sje­te In­di­ji 2004. Go­di­nu da­na pos­li­je pos­tao je kre­ativ­ni di­rek­tor Gi­ven­c­hyja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.