No­ge u glež­nja­ča­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Ša­re­ne, me­ta­lik, žens­tve­ne, ro­ker­ske, s vi­so­kom ili ni­skom pe­tom, na ve­za­nje ili pa­tent­ni za­tva­rač - čiz­me ove go­di­ne do­la­ze u svim bo­ja­ma, uzor­ci­ma i sti­lo­vi­ma. No, oko jed­ne stva­ri se ipak svi di­zaj­ne­ri sla­žu - kad je u pi­ta­nju vi­si­na, 2012. go­di­ne no­se se sa­mo glež­nja­če! Vic­to­ria Bec­k­ham, osim kla­sič­nih ro­ker­skih mo­de­la, na svo­joj je re­vi­ji kož­ne mo­de­le zmij­skog uzor­ka spa­ri­la s gri­ja­či­ma za no­ge da­ju­ći im pri­tom sport­ski štih, a is­kus­ne mod­ne oči pre­poz­na­le su cr­ve­ne pot­pla­te ko­je su oda­le ka­ko su ci­pe­le rad gos­po­di­na Lo­ubo­uti­na. Sli­čan ca­su­al do­jam pos­ti­gao je i Bur­ber­ry, či­ji su mo­de­li ipak žens­tve­ni­ji zbog ta­nje pot­pe­ti­ce, a sjaj­no iz­gle­da­ju na de­be­le ‘gri­lon­ke’. Osim Vic­to­ri­je, mi­li­tary sti­lu na­gi­nje i Fen­di ko­ji je pred­sta­vio mo­del od kom­bi­na­ci­je ma­te­ri­ja­la - sjaj­ne ko­že i mat tvi­da. Dvo­boj­noj va­ri­jan­ti prik­lo­ni­la se Ba­len­ci­aga, u mod­nom svi­je­tu poz­na­ta po fu­tu­ris­tič­kim kre­aci­ja­ma i neo­če­ki­va­nim spo­je­vi­ma, a An­na Mo­li­na­ri u Blu­ma­ri­ne ko­lek­ci­ji pred­sta­vi­la je sre­br­ne glež­nja­če pu­ne pe­te - stvo­re­ne za cu­re ko­je vo­le ho­da­ti po obla­ci­ma. S ot­ka­če­nim bo­ja­ma se po­igrao i Mul­ber­ry ko­ji je kla­sič­ne obli­ke i ma­te­ri­ja­le ci­pe­la re­in­ter­pre­ti­rao u bo­ja­ma se­zo­ne - ko­balt pla­voj i jar­ko na­ran­čas­toj, ko­je ga­ran­ti­ra­ju da vam zi­ma ne­će bi­ti tmur­na. Pri kup­nji sa­mo imaj­te na umu da su pu­ne pe­te udob­ni­je od tan­kih!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.