NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - Reuters, Ar­hi­va VL

Je­ssi­ca Bi­el bez ikak­ve sum­nje cu­ra je o ko­joj se naj­vi­še pri­ča­lo pro­tek­log tjed­na - na­kon če­ti­ri go­di­ne bur­ne ve­ze, tri­de­se­to­go­diš­nja glu­mi­ca u ta­li­jan­skom re­sor­tu Bor­go Eg­na­zia rek­la je “da” svom iz­a­bra­ni­ku Jus­ti­nu Tim­ber­la­keu. Ia­ko vjen­ča­nje ni­je bi­lo naj­av­lje­no, me­di­ji već mje­se­ci­ma pra­te mla­di par - toč­ni­je, ot­kad je proš­le zi­me Je­ssi­ca pr­vi put pro­še­ta­la s im­pre­siv­nim di­ja­mant­nim za­ruč­nič­kim pr­ste­nom. “Ni­sam ima­la ni­kak­ve ve­ze s di­zaj­nom pr­ste­na - Jus­tin je sa­mo­uvje­ren i stvar­no ima od­li­čan ukus, bo­lji ne­go ja. Kad uju­tro iz­a­đem iz or­ma­ra pi­tam ga ka­ko iz­gle­dam i vr­lo čes­to me po­ša­lje da se pre­svu­čem. Smi­ješ­no je!”, opi­su­je Je­ssi­ca. Si­gur­ni smo da na nje­zi­nu pre­kras­nu ru­ži­čas­tu vjen­ča­ni­cu s pot­pi­som Gi­am­bat­tis­te Val­li­ja Jus­tin ipak ni­je imao za­mjer­ki. “Htje­la sam ne­što s re­tro šti­hom i ro­man­tič­no, ro­man­tič­no, ro­man­tič­no! Sa­mo to mi je bi­lo bit­no”, ot­kri­va no­vo­pe­če­na gos­po­đa Tim­ber­la­ke. U film­skom svi­je­tu poz­na­ta kao skrom­na i po­vu­če­na, Je­ssi­ca je svoj pr­vi an­ga­žman do­bi­la u rek­la­mi za čips sa 12 go­di­na, a ulo­ga u se­ri­ji Sed­mo ne­bo uči­ni­la ju je pre­poz­nat­lji­vom ši­roj pu­bli­ci. Ne­dav­no je glu­mi­la u fil­mu Hit­c­h­cock s An­t­honyjem Hop­kin­som i Hel­len Mirren, a ovog lje­ta pred­sta­vi­la je čak dva no­va hi­ta - To­tal Re­call i The Tall Man. Je­ssi­ca sa­mu se­be opi­su­je kao “fo­ku­si­ra­nu”, a tvr­di ka­ko joj je u to­me naj­vi­še po­mo­gao sport. “Od ma­lih no­gu tre­ni­ra­la sam no­go­met i gim­nas­ti­ku. I danas vo­lim še­ta­ti na ru­ka­ma po ku­hi­nji i ra­di­ti zvi­jez­de u dvo­ri­štu i re­do­vi­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.