DJE­VOJ­KE lo­čes­te i ta­ko gla­mu­roz­ne

Od fan­tas­tič­nog ku­pa­ćeg kos­ti­ma Ur­su­le An­dress pre­ko fu­tu­ris­tič­kih out­fi­ta Gra­ce Jo­nes do za­vod­lji­vih ha­lji­na u ko­ji­ma po­s­ljed­njih go­di­na še­ću Eva Gre­en, Be­re­ni­ce Mar­lo­he i Ol­ga Kurylen­ko, out­fi­ti Bond dje­vo­ja­ka ima­ju ne­što za­jed­nič­ko - pro­tek­lih 50 go­din

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LA Li­di­ja Pa­lun­ko ODA­BRA­LA Ves­na Blašković FO­TO­GRA­FI­JE Rex/gu­li­ver, Con­ti­nen­tal, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL

Ot­kad je Ur­su­la An­dress iz­aš­la iz vo­de u jed­noj od naj­poz­na­ti­jih sce­na u po­vi­jes­ti fil­ma, Bond dje­voj­ka je pos­ta­la mo­žda i naj­z­na­čaj­ni­ji seks sim­bol na ve­li­kom plat­nu. U ulo­ga­ma ovih za­vod­lji­vih dje­vo­ja­ka kroz po­s­ljed­njih 50 go­di­na po­jav­lji­va­le su se raz­ne ma­nje i vi­še poz­na­te glu­mi­ce no go­to­vo svi­ma je ta ulo­ga obi­lje­ži­la ka­ri­je­ru. U no­vom nas­tav­ku se­ri­ja­la o bri­tan­skom taj­nom t agen­tu - Skyfall, Ja­mes Bond, B ko­jeg još jed­nom glu­mi Da­ni­el D Cra­ig, mo­ra se no­si­ti s naj­ve­ćom avan­tu­rom do sad, s kad nje­go­va agen­ci­ja MI6 M pos­ta­ne ugro­že­na. U uz­bud­lji­voj l mi­si­ji pu­noj oruž­ja, in­tri­ga i neo­če­ki­va­nih za­ple­ta, ovog neo­do­lji­vo n špi­ju­na pra­te no­ve za­vod­ni­ce z - Se­ve­ri­ne (Be­re­ni­ce Mar­lo­he) M i Eve (Na­omie Har­ris). I po­put svih Bond dje­vo­ja­ka do sad, s upra­vo će one bi­ti pre­sud­ne n za nje­go­vu avan­tu­ru - bi­lo da d će mu spa­si­ti ži­vot, ot­kri­ti po­vjer­lji­ve p in­for­ma­ci­je ili se pre­tvo­ri­ti u lu­ka­ve l ne­pri­ja­te­lje. “Bond dje­voj­ke ni­kad ni­su n cu­re iz su­sjed­stva”, tvr­di Chris­tos Gar­ki­nos, G mod­ni kri­ti­čar spe­ci­ja­li­zi­ran za z ovaj fe­no­men. “One su dje­voj­ke iz dru­gog, d pu­no eg­zo­tič­ni­jeg kvar­ta”. I do­is­ta, sve s Bond dje­voj­ke kao da su iz­aš­le iz en­cik­lo­pe­di­je e gla­mu­ra i so­fis­ti­ci­ra­nos­ti, a nji­ho­va n sklo­nost za avan­tu­ra­ma i stras­tven ka­rak­ter k dio su nji­ho­ve fa­tal­ne priv­lač­nos­ti. Osim O lje­po­te, ove dame kra­si i nat­pro­sječ- Gra­ce Jo­nes glu­mi­la je u če­tr­na­es­tom iz­da­nju se­ri­ja­la o Ja­me­su Bon­du, fil­mu Po­gled na uboj­stvo. Uz Ro­ge­ra Mo­orea, ko­ji je 1985. glu­mio agen­ta 007, po­jav­lju­je se i May Day, lju­bav­ni­ca glav­nog ne­ga­tiv­ca i su­per­s­naž­na že­na. Dio out­fi­ta ko­je no­si Gra­ce pot­pi­su­je Azze­di­ne Ala­ia, di­zaj­ner

ko­jem je pje­va­či­ca i danas vjer­na, a kre­aci­je

in­s­pi­ri­ra­ne nje­zi­nim lo­okom u ovo­go­diš­njoj

pro­ljet­noj ko­lek­ci­ji pred­sta­vi­la je fran­cu­ska mod­na ku­ća Ba­len­ci­aga.

Glež­nja­če, Pull&Be­ar, 359 kn

Kož­na jak­na, Man­go, 1399 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.