Sve mi­ri­še na AVANTU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Sli­ka iz Avo­no­ve kam­pa­nje u ko­joj glu­mi­ca Mil­la Jo­vo­vich ju­ri na mo­to­ru sa su­per­mo­de­lom Car­lo­som Ca­sa­gran­de­om ti­pič­na je si­tu­aci­ja u ko­joj bi se na­šao mu­ška­rac ko­je­mu su po­sve­će­ni no­vi mi­ri­si. On je odva­žan, le­že­ran, ne pri­hva­ća ži­vot baš pre­vi­še oz­bilj­no, spre­man je stis­nu­ti gas do da­ske i uži­va­ti i na­le­tu adre­na­li­na. Po mo­guć­nos­ti u žen­skom druš­tvu, jer sva­ki no­vi miris do ‘be­svi­jes­ti’ is­ti­če svo­ju sen­zu­al­nost, neo­do­lji­vost, ma- gnet­sku priv­lač­nost. Opas­na igra za­vo­đe­nja utje­lov­lje­na je u pr­šta­vim mi­ris­nim no­ta­ma ci­tru­sa, za­či­na, ko­že, al­ko­ho­la, dr­va... Mi­ri­si su čes­to “smik­sa­ni” kao eks­plo­ziv­ni kok­te­li u ko­ji­ma se su­da­ra­ju le­de­na svje­ži­na i to­pli­na, s na­mje­rom da se “uz­bur­ka­ju emo­ci­je” i “iz­a­zo­ve ovis­nost”. Me­đu par­fem­skim no­vi­te­ti­ma za mu­škar­ce dos­ta je “noć­nih” mi­ri­sa ko­ji mu­žev­nost po­ten­ci­ra­ju do to­ga da pra­vi fra­jer ne mo­že

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.