Lepršave ‘dje­voj­ke iz su­sjed­stva’

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

An­đel­ka Br­dar iz Osi­je­ka, Ana Bu­den iz Za­gre­ba i Je­le­na Ra­do­van­čev iz Vu­ko­va­ra sim­pa­tič­ne su “dje­voj­ke iz su­sjed­stva” ko­je su na je­dan dan pos­ta­le za­štit­na li­ca ko­lek­ci­je Pan­te­ne Aqua Lig­ht ko­ja ko­su odr­ža­va svje­žom i la­ga­nom ci­je­li dan. An­đel­ka, Ana i Je­le­na oda­bra­ne su me­đu dje­voj­ka­ma ko­je su do­bi­le naj­vi­še gla­so­va Facebook fa­no­va u Pan­te­ne­ovoj na­grad­noj igri. Po­put pra­vih mo­de­la do­ča­ra­le su “swish” tre­nu­tak u ko­je­mu je la­ga­na i le­pr­ša­va ko­sa u pr­vom pla­nu, uz po­moć fri­ze­ra Kre­ši­mi­ra Be­zja­ka, vi­za­žis­ti­ce Si­mo­ne An­to­no­vić, sti­lis­ta Pe­tra Tr­bo­vi­ća i fo­to­graf­ki­nje Ma­re Mi­lin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.