Ot­ka­če­ne

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Proš­la su vre­me­na kad su vje­ša­li­ce bi­le to­li­ko obič­ne da ih nit­ko ni­je pri­mje­ći­vao. No­vu se­zo­nu ka­pu­ta otva­ra­mo s gum­bi­ma, olov­ka­ma, jajima, kiš­nim ka­pi­ma, vrt­nim ala­tom...

Što re­ći ne­go da smo se zak­va­či­li za ove vje­ša­li­ce! Već sa­me za se­be pr­vo­raz­red­ne su de­ko­ra­ci­je, svo­je­vr­s­ne skul­p­tu­re ko­je s jak­na­ma i ša­lo­vi­ma pos­ta­ju još du­ho­vi­ti­je. Na “top-lis­ta­ma” neo­do­lji­vih vje­ša­li­ca is­tak­nu­to mjes­to za­uzi­ma ku­ti­ja s “jajima” za vje­ša­nje odje­će. Dr­ve­na “ja­ja” ko­ja je osmis­lio Da­ni­el Sc­ho­fi­eld la­ko se mon­ti­ra­ju na zid, a nji­ho­va za­ob­lje­na for­ma ujed­no je i za­šti­ta od ošte­će­nja odje­će. Od dr­va su iz­ra­đe­ne i zid­ne vje­ša­li­ce Dro­pit u obli­ku vo­de­nih ka­pi, dra­že-

Zid­na vje­ša­li­ca Knobs od la­ki­ra­nog že­lje­za, Ka­re De­sign (40 x 104 x 9 cm, 649 kn, Ka­re)

Zid­ne vje­ša­li­ce Dro­pit u obli­ku vo­de­nih ka­pi iz­ra­đe­ne su od bu­ko­vi­ne, di­zajn Jo­han­na As­shoff i Han­na Bo­gard za Nor­mann Co­pen­ha­gen (set od 2 vje­ša­li­ce, 199 kn, Sti­pić In­te­rart)

Ulič­ni zna­ko­vi do­bi­li su no­vu funk­ci­ju u in­te­ri­je­ru s pri­la­god­lji­vom sa­mos­to­je­ćom vje­ša­li­com Traf­fic Jam, di­zajn Vu­ka­šin Vu­ko­bra­to­vić, www.de­sig­n­bo­om.com

Ja­jas­te zid­ne vje­ša­li­ce Co­at Eg­gs, iz­ra­đe­ne od bu­ko­vi­ne, čak se i pro­da­ju pa­ki­ra­ne po­put ja­ja, di­zajn Da­ni­el Sc­ho­fi­eld, www.da­ni­el­s­c­ho­fi­eld.co.uk

Vje­ša­li­ca Co­at Rack Edi­ti­on od ba­kre­nih ci­je­vi, ko­lek­ci­ja Pi­pework, 60 x 80 x 12,5 cm, di­zajn Nick Fra­iser, www.nic­k­fra­iser.co.uk

Da­vid Ol­s­c­hew­ski pre­tvo­rio je po­ljo­pri­vred­ni alat u vje­ša­li­cu 14.7. Vi­le ima­ju za­ob­lje­ne vr­ho­ve ka­ko se jak­ne ne bi ošte­ti­le, www.da­vi­dol­s­c­hew­ski.de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.