DINERSPOSEBNOZAVAS.HR, SA­MO ZA VAS

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Že­li­te os­tva­ri­ti ušte­du u su­per­mar­ke­tu, po­volj­no ku­pi­ti odje­ću ili pri­pre­mi­ti auto za zi­mu i pri­tom ne ugro­zi­ti kuć­ni pro­ra­čun, po­sje­ti­te no­vu Di­ner­so­vu web stra­ni­cu www.dinersposebnozavas.hr. Stra­ni­ca na jed­nom mjes­tu do­no­si pre­gled 1000 atrak­tiv­nih pro­daj­nih mjes­ta ko­ja vam sva­kod­nev­no mo­gu za­tre­ba­ti. Di­ners kar­ti­com mo­gu­ća je i be­ska­mat­na obroč­na kup­nja do 12 ra­ta te po­vo­ljan po­tro­šač­ki za­jam do 60 mje­se­ci. Stan­dard­na Di­ners kar­ti­ca mo­že se za­tra­ži­ti do 15.12.2012. bez upis­ni­ne i čla­na­ri­ne za pr­vu go­di­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.