U NO­VOM BU­DI.IN-U SVE O NAKITU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

No­vi broj mod­nog mje­seč­ni­ka Bu­di.IN, ko­ji mo­že­te bes­plat­no pre­uze­ti ek­s­klu­ziv­no uz 24sa­ta 14. stu­de­no­ga, do­no­si sve o tzv. sta­te­ment nakitu, ko­je­ga bi sva­ka že­na tre­ba­la ima­ti. Ima­mo i ek­s­klu­ziv­ni in­ter­v­ju sa zvi­jez­dom Su­mra­ka, Kris­ten Stewart, a bi­li smo i u car­stvu koz­me­ti­ke Ca­uda­lie, ko­ja ‘sto­lu­je’ u newyor­škom ho­te­lu Pla­za. Na­ša ko­lum­nis­ti­ca Ana Lendvaj ot­kri­va sve o že­ni s naj­vi­še Os­ca­ra u po­vi­jes­ti - Edith He­ad, ko­ja je ra­di­la na svim Hit­c­h­coc­ko­vim fil­mo­vi­ma te do­no­si pri­ču o lje­po­ta­ni­ma ko­ji su zav­la­da­la koz­me­ti­kom i još pu­no, pu­no to­ga...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.