NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Fran­co Mos­c­hi­no pri­je smr­ti ime­no­vao je svo­ju du­go­go­diš­nju asis­ten­ti­cu kao na­s­ljed­ni­cu mod­ne ku­će Mos­c­hi­no, a na mjes­tu kre­ativ­ne di­rek­to­ri­ce Ro­ssel­la Jar­di­ni do­is­ta je pro­c­vje­ta­la. Ia­ko di­zajn ne pot­pi­su­je sa­ma, ci­je­la mod­na ku­ća sma­tra je ne­izos­tav­nom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Ro­ssel­la Jar­di­ni, kre­ativ­na di­rek­to­ri­ca Mos­c­hi­na, pu­na je iz­ne­na­đe­nja - baš po­put ta­li­jan­ske mod­ne ku­će na či­jem je če­lu od 1994., kad je pre­mi­nuo nje­zin os­ni­vač Fran­co Mos­c­hi­no ko­ji je in­zis­ti­rao da ga nas­li­je­di nje­go­va du­go­go­diš­nja asis­ten­ti­ca. No, da­ma zas­luž­na za je­dan od naj­ve­se­li­jih bren­do­va ne vo­li da ju se na­zi­va di­zaj­ne­ri­com. “Ja sam že­na s pu­no ta­le­na­ta, ak­tiv­nos­ti i s do­brim uku­som. Go­vo­rim svo­jim asis­ten­ti­ma što bi tre­ba­li na­pra­vi­ti, no sa­ma ne di­zaj­ni­ram i ne že­lim da it­ko mis­li da sam zas­luž­na za to”, is­kre­na je Ro­ssel­la. U pro­tek­lih 18 go­di­na Ro­ssel­la je po­put mu­ze svo­jim su­rad­ni­ci­ma - pra­vim di­zaj­ne­ri­ma, ar­hi­tek­ti­ma i struč­nja­ci­ma za­du­že­nim za imidž Mos­c­hi­na, a slo­bod­no vri­je­me pro­vo­di u druš­tvu Mi­uc­ci­je Pra­de i Con­su­elo Cas­ti­gli­oni, di­zaj­ne­ri­ce Mar­ni­ja. “Mi­uc­ci­ja ima ci­je­li kat u svo­joj zgra­di po­sve­ćen odje­ći! Ta­ko sam doš­la na ide­ju da ured sta­vim u pri­zem­lje”, ot­kri­va Ro­ssel­la ko­ja, osim Mos­c­hi­na, vo­li kre­aci­je Yo­hjia Ya­ma­mo­ta, Com­me des Garçon­sa i Her­mèsa. Kad ra­di, Ro­ssel­lu će­te uvi­jek vi­dje­ti u sa­vr­še­no skro­je­nim hla­ča­ma i bi­je­loj ko­šu­lji s hr­pom na­ki­ta, a po­put nje­zi­nih ko­lek­ci­ja na­gla­sak uvi­jek stav­lja na kva­li­te­tan ma­te­ri­jal. Za sve­ča­ni­je pri­li­ke bi­ra jed­nu od dvi­je svi­le­ne ha­lji­ne ko­je ima u če­ti­ri bo­je. “To je za­pra­vo oblik sno­biz­ma, sva­ki put se po­ja­vi­ti u is­toj ha­lji­ni”, tvr­di ova Ta­li­jan­ka. Kad su u pi­ta­nju nje­zi­ne mu­ze, Ro­ssel­la je oš­tra: “Danas je te­ško na­ći že­nu ko­ja ima sti­la. Ja uvi­jek ku­pu­jem stva­ri ko­je su raz­li­či­te, ali se sla­žu jer ih po­ve­zu­je stav di­zaj­ne­ra”, za­klju­ču­je ova šez­de­se­to­go­diš­nja tren­d­se­te­ri­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.