SVI SU lu­di za...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Pi­to­re­sk­ni fran­cu­ski gra­dić Or­ci­eres, smje­šten na juž­nim fran­cu­skim Al­pa­ma, do­ma­ćin je Knock Out Snow Fes­ti­va­la ko­ji se odr­ža­va od 05. – 12. si­ječ­nja 2013. Ti­su­će mla­dih imat će pri­li­ku uži­va­ti u snjež­nim ra­dos­ti­ma u jed­noj od naj­su­vre­me­ni­jih ski­ja­ških re­gi­ja gdje sun­ce si­ja go­to­vo 300 da­na u go­di­ni. Smje­šte­na u bli­zi­ni Na­ci­onal­nog par­ka Er­ce­ins na 2280 m/nv, lju­bi­te­lje zimskih spor­to­va oče­ku­ju broj­ne atrak­ci­je i ak­tiv­nos­ti.

...’MARTENSICAMA’ ALEK­SAN­DRE DOJ­ČI­NO­VIĆ

Put od Pu­le do Ma­dri­da da za tri­de­se­to­go­diš­nju di­zaj­ne­ri­cu Iva­nu To­mić ić bio je jed­nos­ta­van - di­plo­ma iz mo­de i tek­s­ti­la s ljub­ljan­skog sve­uči­li­šta do­ve­la ju je e do sti­pen­di­je u Por­tu- ga­lu, a na­kon su­dje­lo­va­nja na Mod­nom in­ku­ba­to­ru i Mod­nom m or­ma­ru, svo­ju sre­ću od­lu­či­la je oku­ša­ti u Ma­dri­du. Ta­mo je 2009. os­no­va­la vlas­ti­ti brend iva­na’to­mic, kroz oz ko­ji pro­da­je kre­aci­je di­ljem svi­je­ta. “Ia­ko ži­vim iz­van Hr­vat­ske, ni­sam op­te­re­će­na gra­ni­ca­ma i pro­da­jem i na stra­na tr­ži­šta, a po­naj­vi­še u Ame­ri­ku”, ot­kri­va Iva­na, či­ji su omi­lje­ni ma­te­ri­ja­li pa­muk, svi­la i po­seb­no tre­ti­ra­na ko­ža. “U ak­tu­al­noj ko­lek­ci­ji ima i ruč­no ple­te­nih ko­ma­da, a čes­to upo­treb­lja­vam i teh­ni­ke ti­ska­nja ka­ko bih pri­do­ni­je­la raz­no­li­kos­ti ko­lek­ci­je”, de­talj­na je di­zaj­ne­ri­ca, či­ji je glav­ni uzor Alexan­der McQu­een. “Bio je ge­ni­jal­no ek­s­cen­tri­čan i is­to­vre­me­ne­no ele­gan­tan”, tvr­di Iva­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.