NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Čes­to pra­nje, su­še­nje, sti­li­zi­ra­nje, bo­je­nje i ‘pe­gla­nje’... Ko­si do­is­ta ni­je la­ko! Za po­vra­tak u nor­ma­lu za­du­že­ni su no­vi tret­ma­ni s obi­ljem hra­nji­vih i hi­dra­tant­nih sas­to­ja­ka za oživ­lja­va­nje vla­si

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - Iva­na Vo­do­ga­žec Get­ty/gu­li­ver, Ar­hi­va VL

Naj­fi­ni­ja ulja mas­li­ne, ar­ga­na, jo­jo­be... Bla­go­tvor­ni ek­s­trak­ti kamilice, lju­bi­či­ce, ne­ve­na, aloe vere, ko­pri­ve, me­tvi­ce... Med, ko­ko­so­vo mli­je­ko... Svi oni udru­ži­li su se pro­tiv ošte­će­nja ko­se u ko­je­mu pred­nja­če bo­je­nje i “pe­gla­nje”. Zbog ne­pra­vil­ne nje­ge ko­sa čes­to pos­ta­ne sla­ba, be­ži­vot­na, krh­ka, slam­na­ta. Za po­vra­tak u nor­ma­lu za­du­že­ni su in­ten­ziv­ni tret­ma­ni s obi­ljem hra­nji­vih i hi­dra­tant­nih sas­to­ja­ka s ko­ji­ma vla­si mo­gu živ­nu­ti već za ne­ko­li­ko mi­nu­ta. No­ve ge­ne­ra­ci­je pro­izvo­da ne sa­dr­že si­li­ko­ne, pa obe­ća­va­ju cje­lod­nev­ni osje­ćaj la­ga­ne i lepršave ko­se bez ote­ža­va­nja. Mno­gi tret­ma­ni obo­ga­će­ni su te­ku­ćim ke­ra­ti­nom, ina­či­com is­to­ime­nog pri­rod­nog pro­te­ina ko­ji je glav­ni “gra­đev­ni ma­te­ri­jal” vla­si, pa se ta­ko du­bin­ski ob­nav­lja nji­ho­va struk­tu­ra. Na­pre­do­va­li su i pro­izvo­di pro­tiv is­pa­da­nja ko­se - ne­ki pro­izvo­đa­či obe­ća­va­ju 1700 no­vih vla­si u tri mje­se­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.