LJE­PO­TA news

MA­KE UP, PAR­FE­MI, NJE­GA... ME­LEM ZA MU­ŠKAR­CE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Na­kon ve­li­kog us­pje­ha Me­le­ma u sti­ku, pred­stav

lje­no je no­vo li­mi­ti­ra­no iz­da­nje za nje­gu usa­na - Me­lem Men, po­seb­no osmiš­ljen pre­ma po­tre­ba­ma ak­tiv­nih i mo­der­nih mu­ška­ra­ca. Me­lem Men u sti­ku za­dr­ža­va svo­ju poz­na­tu bla­go­tvor­nu for­mu­lu za in­ten­ziv­nu nje­gu i za­šti­tu. Pri­rod­no ob­nav­lja is­pu­ca­ne i na­dra­že­ne us­ne te šti­ti od vje­tra i hlad­no­će, pa je sa

vr­šen za hlad­ne da­ne i zim­ske spor­to­ve (21,90 kn). Na za­gre­bač­kom Ha­ir Fes­tu, ko­ji je proš­le ne­dje­lje odr­žan u KD Va­tros­la­va Li­sin­skog u or­ga­ni­za­ci­ji fi­zer­ske tvrt­ke Ur­ban, gos­to­va­le su svjet­ske fri­zer­ske zvi­jez­de Tim Har­tley i Ric­hard Ash­for­th ko­ji su pred­sta­vi­li no­ve tren­do­ve za je­sen i zi­mu. Na do­ga­đa­nju ko­je je oku­pi­lo 2000 fri­ze­ra iz ci­je­le re­gi­je, Tim Har­tley dao je pred­nost jed­nos­tav­nim i čis­tim li­ni­ja­ma, što zna­či da teh­ni­ka i rad fri­ze­ra do­la­ze do pu­nog iz­ra­ža­ja. Ric­hard Ash­for­th is­tak­nuo je da se ove se­zo­ne vra­ća­ju in­ten­ziv­ne bo­je, ali sa­mo kao ek­s­tra­va­gan­tan de­talj na pri­rod­noj sme­đoj ili crnoj ko­si. Flo­ures­cent­ne bo­je iz­vi­ru iz du­bi­ne ko­se i či­ne je druk­či­jom, no ujed­no no­si­vom, objas­nio je Ash­for­th.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.