NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - Ar­hi­va VL

Za vi­na­re i lju­bi­te­lje vi­na ovaj vi­kend već odav­no je re­zer­vi­ran za slav­lje - na su­traš­nji blag­dan Sve­tog Mar­ti­na 11. stu­de­no­ga, po­pu­lar­no Martinje, mošt se “služ­be­no“pre­tva­ra u vi­no. Tra­di­ci­onal­no puč­ko ve­se­lje na ko­je­mu se “kr­sti“mla­do vi­no je­dan je od broj­nih sta­rin­skih obi­ča­ja po­sve­će­nih “do­broj kap­lji­ci“kao pri­rod­nom elik­si­ru vi­tal­no-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.