No za

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

sti - da­ka­ko, ako se u vi­nu uži­va umje­re­no... Po mo­guć­nos­ti uz fi­ne, gur­man­ske za­lo­ga­je, da se sla­do­kus­no ve­se­lje po­sve “za­okru­ži“. Vi­nu je po­sve­će­na i po­seb­na zna­nost eno­lo­gi­ja, a la­ga­no pi­juc­ka­nje vi­na za mno­ge je pra­vi ri­tu­al u ko­je­mu opu­šte­no uži­va­ju sa­mi na­kon na­por­nog da­na, ili u oda­bra­nom druš­tvu. Za to su na ras­po­la­ga­nju prak­tič­ni otva­ra­či i ohla­đi­va­či, ot­mje­ni vin­ski bo­ka­li, raz­no­vr­s­ni stal­ci za bo­ce i ča­še, mo­der­ni hlad­nja­ci za vi­no s pre­ciz­nom high-tech re­gu­la­ci­jom tem­pe­ra­tu­re i kliz­nim po­li­ca­ma... Di­zaj­ne­ri­ma su “si­nu­le” i neo­bič­ne ide­je za kre­aci­je či­ja na­mje­na ni­je iz­rav­no po­ve­za­na s vi­nom, ali na nje­ga neo­do­lji­vo pod­sje­ća. Pe­ter van der Jagt osmis­lio je ne­sva­ki­daš­nje zvo­no za ulaz­na vra­ta Bot­toms up do­or­bell na­či­nje­no od dvi­je kris­tal­ne vin­ske ča­še ko­je “ku­ca­njem” naj­av­lju­ju ne­či­ji do­la­zak. Iz kre­ativ­ne ra­di­oni­ce Ka­re De­sig­na do­la­zi lus­ter Wi­nery u ko­je­mu su ža­ru­lje smje­šte­ne u sje­ni­la u obli­ku vin­skih ča­ša.

Otva­ra­či za bo­ce Me­nu Norm (kla­sič­ni 299,90 kn, s va­ku­um­skom pum­pom 499 kn, Ho­me Swe­et Ho­me) Lus­ter Wi­nery 6 sa sje­ni­li­ma u obli­ku vin­skih ča­ša, ka­blo­vi od cr­ve­nog tek­s­ti­la, Ka­re De­sign (135 x 34 x 34 cm, 2599 kn, Ka­re)

Sta­lak za vin­ske bo­ce Vin­ta­ge, la­ki­ra­ni le­so­nit, za 18 bo­ca, Ka­re De­sign (140,6 x 45,5 x 10,6 cm, 1699 kn, Ka­re)

Por­cu­lan­ski vrč za vi­no Nu­ova R2S (1 li­tra, 169,90 kn, Ho­me Swe­et Ho­me)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.