News MOD­NI NOVITETI, KAM­PA­NJE, KO­LEK­CI­JE...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LA Li­di­ja Pa­lun­ko FO­TO­GRA­FI­JE Pixsell, Ar­hi­va VL

Pre­pla­še­na neo­bič­nim uku­som i mrač­nim taj­na­ma pre­li­je­pog, mu­če­nog mla­dog po­du­zet­ni­ka Chris­ti­ana Greya, Anas­ta­sia Ste­ele pre­ki­nu­la je nji­hov od­nos ka­ko bi za­po­če­la no­vu ka­ri­je­ru u jed­noj iz­da­vač­koj ku­ći u Se­at­tleu. No u sva­kom tre­nut­ku mis­li su joj is­pu­nje­ne žud­njom za Chris­ti­anom i, ka­da joj on pred­lo­ži no­vi do­go­vor, Anas­ta­sia ne mo­že odo­lje­ti. Sta­re strasti po­no­vo se ras­plam­sa­ju i njih dvo­je za­poč­nu no­vi sen­zu­al­ni od­nos, a Anas­ta­sia saz­na­je vi­še o muč­noj proš­los­ti nje­zi­na op­sjed­nu­tog i zah­tjev­nog

lju­bav­ni­ka. Knji­ga Pe­de­set mrač­ni­ji si­ve već je u Pro­fi­lo­vim knji­ža­ra­ma

te u po­nu­di pre­ko web sho­pa (www.24sa­ta.hr/ shop) i call cen­tra 0800 32 43. Pre­ko

call cen­tra bit će dos­tup­na sve do 6.

pro­sin­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.