Ije sve­ga

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

mla­da ma­ne­ken­ka Ca­ra De­le­vig­ne me odu­šev­lja­va jer ni­kad ne iz­gle­da pot­pu­no sre­đe­no, uvi­jek je ne­ki de­talj na njoj grub! No, ako pos­to­ji jed­na oso­ba či­ji bih or­mar od­mah ote­la, to je La­uren San­to Do­min­go. Ima hr­pu kre­ato­ra ko­ji di­zaj­ni­ra­ju sa­mo za nju i si­gur­na sam da u gar­de­ro­bi kri­je hr­pu stvar­no sjaj­nih ek­s­klu­zi­va!”, ot­kri­la je Bro­ok­lyn. S ob­zi­rom na to da joj je ka­ri­je­ra u us­po­nu, mla­da glu­mi­ca se ne bo­ji tro­ši­ti na mo­du, a kao svo­je omi­lje­ne di­zaj­ne­re is­ti­če Miu Miu ko­ji vo­li ra­di smis­la za humor, za­tim Isa­bel Ma­rant, Rag & Bo­ne, te Eli­za­beth and Ja­mes i The Row, mar­ke mla­dih ses­ta­ra Ol­sen. “One stvar­no do­bro ra­de svoj po­sao. No­sim stva­ri s nji­ho­vim pot­pi­som go­to­vo sva­ki dan!”, ka­že. A kad je u pi­ta­nju nje­zi­na di­zaj­ner­ska ka­ri­je­ra, pre­kras­na glu­mi­ca ipak je skrom­na. “Ja­ko vo­lim mo­du i na­kit, no stvar­no ni­sam talentirana za di­zaj­ni­ra­nje. Ni­šta ni­sam u sta­nju osmis­li­ti! Vje­ro­jat­no bi sam pro­ces bio za­ba­van, no ne umiš­ljam si da bih bi­la us­pješ­na”, is­kre­na je Bro­ok­lyn. Bro­ok­lyn priz­na­je ka­ko za žens­tve­nu odje­ću uvi­jek slu­ša sa­vje­te svo­je du­go­go­diš­nje sti­lis­ti­ce. U slo­bod­no vri­je­me naj­vi­še vo­li ca­su­al odje­ću, a nje­zi­ne mod­ne sa­vje­te ne slu­ša ni su­prug, te­ni­sač An­dy Rod­dick. “On no­si sa­mo ono što mu je udob­no, a to su La­cos­te ma­ji­ce!”, ot­kri­va.

Sa­ko bez re­ve­ra, Man­go, 649 kn Vi­so­ke te­ni­si­ce bo­je zla­ta, Gu­ess, Tran­s­port Fo­otwe­ar, 1260 kn

Pi­smo torba, Ulič­ni or­mar, 150 kn Ha­lji­na na kop­ča­nje, Naf Naf, 600 kn

Na­ruk­vi­ce, Ac­ce­sso­ires, 79 kn

Uska ma­ji­ca, Be­net­ton, 165 kn

Ma­ji­ca s tri­če­t­vrt ru­ka­vi­ma, Ima­ge Had­dad, 149 kn Dvo­boj­ne ci­pe­le, Hu­ma­nic, 999 kn

Pr­sten, Ac­ce­sso­ri­ze, 99 kn Ha­lji­na, Naf Naf, 699 kn

Vi­se­će na­uš­ni­ce, Ac­ce­sso­ires, 39 kn

Me­ta­lik suk­nja, Be­net­ton, 410 kn

Suk­nja ba­tik uzor­ka, Naf Naf, 439 kn

‘Pen­cil’ suk­nja s pe­plu­mom, Naf Naf, 479 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.