SHAKIRIN EG­ZO­TIČ­NI MIRISNI ELIKSIR

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Na hr­vat­sko tr­ži­šte sti­gao je Sha­ki­ra Elixir, tre­ći miris s pot­pi­som ko­lum­bij­ske glaz­be­ne zvi­jez­de. Dr­ve­nas­to-ori­jen­tal­ni

Elixir pje­va­či­ca je osmis­li­la kao iz­ra­zi­to sen­zu­al­nu i di­na­mič­nu kom­bi­na­ci­ju ener­gi

zi­ra­ju­ćih mi­ris­nih no­ta na­ran­či­na cvi­je­ta, bi­je­log pa­pra, fre­zi­je, ma­re­li­ce, ce­dro­vi­ne i mo­šu­sa. Sve je “zas­la­đe­no” še­ćer­nom

tr­skom (edt 30 ml, 153 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.