STI­ŽE TSU­NA­MI ŽEN­SKE ELE­GAN­CI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Na­kon us­pješ­nog pla­si­ra­nja muške ko­lek­ci­je odi­je­la i su­rad­nje sa 2Cel­los, pr­vi hr­vat­ski li­fes­tyle brend Tsu­na­mi power su­it pod vod­stvom pul­ske di­zaj­ne­ri­ce Anje Ste­hlik pred­stav­lja žen­sku ko­lek­ci­ju odi­je­la i ha­lji­na za 2012/13. Ilus­tra­ci­je po ko­ji­ma je Tsu­na­mi poz­nat ove

se­zo­ne i da­lje kra­se unu­traš­njost sa­koa, ali su se pro­ši­ri­le i na upe­čat­lji­ve ha­lji­ne ko­je či­ne no­vi dio Tsu­na­mi pri­če. Vi­še na

www.tsu­na­mi-su­it.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.