CASTELBAJAC Mo­da je za­ba­va!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

čO­VJEK KO­JI JE U MO­DU UVEO LI­KO­VE IZ CR­TI­ćA, PLI­šA­NE IGRAč­KE I LE­GO KOCKE U SVO­JEM POS­LU ITE­KA­KO JE OZ­BI­LJAN. IN­S­PI­RA­CI­JU PRO­NA­LA­ZI U GLAZ­BI I ULIč­NOJ UMJET­NOS­TI, A OBO­žA­VA­JU GA MA­DON­NA I KATY PER­RY

Li­di­ja Pa­lun­ko Ber­ko­vić/Pixsell, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL Je­an-Char­les de Castelbajac, poz­nat i kao čo­vjek ko­ji umjet­nost či­ni no­si­vom, u svo­je mod­ne iko­ne ubra­ja Mic­key Mo­usea, Lu­ja XIV. i rock zvi­jez­de, a upra­vo su slav­ni glaz­be­ni­ci nje­go­vi naj­vjer­ni­ji kli­jen­ti. Ma­don­na i M.I.A. sa­mo su ne­ke od da­ma ko­je obo­ža­va­ju rad ovog Fran­cu­za, ko­ji Pa­ri­zom vla­da od ‘70-ih ka­da je pr­vi put kro­čio na di­zaj­ner­sku sce­nu. Na do­tad kon­zer­va­tiv­ne pis­te pos­lao je kre­aci­je od pli­ša­nih igra­ča­ka, prin­to­ve ulič­nih gra­fi­ta i Le­go koc­ki­ce, a če­tr­de­set go­di­na kas­ni­je je­dan je od omi­lje­nih men­to­ra no­ve ge­ne­ra­ci­je fran­cu­skih di­zaj­ne­ra. Upra­vo u mla­dim di­zaj­ne­ri­ma Je­an-Char­les vi­di bu­duć­nost mo­de te se ne li­bi po­mo­ći im. “Ve­ći­na di­zaj­ne­ra boji se kon­ku­ren­ci­je, ali

Oliver Ju­la­rić

Dani­jel mo­da ne mo­že ići na­pri­jed bez no­vih lju­di i svježih ide­ja. Svo­je šti­će­ni­ke pa­ž­lji­vo biram i že­lim im sve naj­bo­lje”, ot­kri­va Castelbajac. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, ka­ko bi svo­je kre­aci­je uči­nio dos­tup­ni­ma i mla­đoj ge­ne­ra­ci­ji, po­kre­nuo je JCDC onli­ne shop, gdje nu­di pris­tu­pač­ni­ju li­ni­ju. “Di­vim se Mar­cu Ja­cob­su što je po­kre­nuo taj trend. Že­lim na­pra­vi­ti ne­što li­je­po i za lju­de s ni­žom pla­tež­nom mo­ći, a ne sa­mo na ma­ji­cu na­li­je­pi­ti svo­je ini­ci­ja­le”, is­kren je de Castelbajac. Ovaj ose­bu­jan di­zaj­ner ta­ko su­ra­đu­je s auto­ri­ma So­uth Par­ka, bri­tan­skom ‘gri­me’ glaz­be­nom sce­nom i umjet­ni­ci­ma ko­je upoz­na­je di­ljem svi­je­ta. A ko­nač­ni cilj? Li­ni­ja jef­ti­nih, ali luk­suz­nih ho­te­la!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.