SVI SU lu­di za...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - Fo­to­gra­fi­je

Ma­ga­zin V lja pred­stav TA­LENT E Iza bren­da ZOE leg­gin­gs sto­ji Ta­ma­ra Ivić, dva­de­set­tro­go­diš­nja mod­na i tek­s­til­na di­zaj­ne­ri­ca. “Ide­ja za Zoe je doš­la iz po­tre­be, na na­šem tr­ži­štu ne­ma ta­ji­ca ko­je mi se svi­đa­ju pa sam ih od­lu­či­la iz­ra­di­ti sa­ma. Ujed­no je to spoj mo­je dvi­je lju­ba­vi - tek­s­til­nog i mod­nog di­zaj­na”, ot­kri­la nam je Ta­ma­ra. Iako je go­to­vo cje­lo­kup­na pro­izvod­nja smje­šte­na u Za­gre­bu gdje se ta­ji­ce di­zaj­ni­ra­ju, kro­je, prin­ta­ju i ši­va­ju, Ta­ma­ra je po ma­te­ri­ja­le mo­ra­la po­seg­nu­ti do Mi­la­na. Uzor­ke ova mla­da Ri­je­čan­ka cr­ta sa­ma i tvr­di da ima mi­li­jun ide­ja, a usko­ro pla­ni­ra po­nu­di­ti ha­lji­ne, suknje i ku­pa­će kos­ti­me od is­tog ma­te­ri­ja­la. Vi­še in­for­ma­ci­ja po­tra­ži­te na Zoe Leg­gin­gs Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci!

E

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.