Oa­tiv­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

sa­vi­ja­njem i bo­je­njem tan­kih če­lič­nih plo­ča stva­ra ge­ome­trij­ske ra­s­vjet­ne skul­p­tu­re. Fu­tu­riz­mom odi­šu i kre­aci­je stu­di­ja Aje-to, po­put cje­vas­te lam­pe Bu­shim Bu­shy s neo­bič­nim plat­ne­nim ele­men­ti­ma, te sim­pa­tič­ni “ro­bo­ti” Ro­bo­lam­ps ko­je Ro­bert Matysi­ak iz­ra­đu­je od ele­me­na­ta za elek­trič­ne ins­ta­la­ci­je. Ma­ja Me­sić di­zaj­ni­ra­la je Cri­no­lu, mo­der­nu svje­tlos­nu “kri­no­li­nu” od re­cik­li­ra­ne gu­me i akril­nog stak­la, a Car­ton lig­ht odu­šev­lja­va lam­pa­ma od kar­to­na. Ada Ke­zić ugra­di­la je LED ra­s­vje­tu u sto­lić od do­ma­će hras­to­vi­ne. Hr­vat­sku drv­nu tra­di­ci­ju na mo­de­ran na­čin sla­vi i Nu­men/For Use s lam­pom Lo­ne sa sje­ni­lom od dr­ve­nog fur­ni­ra. Ro­man­ti­čan ugo­đaj stva­ra­ju Idro - svje­tlos­no je­dro An­to­ni­ja Šu­njer­ge; ži­ča­no Klup­ko Eri­ke Ši­ma­nić; Au­ro­ra bo­re­alis ko­ju je osmis­li­la Tea Jan­ko­vić te baj­ko­vi­te Pla­mi stak­le­ne svje­tilj­ke Kris­ti­ne Lu­go­nje i Fi­li­pa Ha­vra­ne­ka.

Sje­ni­lo sa­mos­to­je­će svje­tilj­ke Idro iz­ra­đe­no je od brod­skih je­da­ra, di­zajn An­to­nio Šu­njer­ga, www. an­to­nio-su­njer­ga.com Lam­pa Cri­no­la od re­cik­li­ra­ne gu­me i akril­nog stak­la, di­zajn Ma­ja Me­sić, www.boya.hr

Pi­azza lu­ce mul­ti­funk­ci­onal­ni je ko­mad na­mje­šta­ja - sto­lić od ma­siv­ne hras­to­vi­ne s ure­zi­ma kroz ko­je pro­di­re LED svje­tlost či­ja se bo­ja mo­že mi­je­nja­ti, di­zajn Ada Ke­zić, www. ada­ke­zic.com

Svje­tilj­ka Bu­shim Bu­shy iz­ra­đe­na je od ci­je­vi kroz ko­ju su pro­vu­če­ni ele­men­ti od plat­na ko­ji stva­ra­ju po­seb­ne svje­tlos­ne efek­te, di­zajn Aje-to, www.aje-to.hr

Stol­na lam­pa Lo­ne sa sje­ni­lom od dr­ve­nog fur­ni­ra, di­zajn Nu­men/For Use za Ele­ment, www.ele­ment.com.hr

Lus­te­ri Twis­ter od la­ki­ra­nog alu­mi­ni­ja nu­de se u tri di­men­zi­je i ve­li­kom iz­bo­ru bo­ja, di­zajn Ana Tev­šić, www.ana­tev­sic.com

Vi­se­će stak­le­ne svje­tilj­ke Pla­mi, ko­je su di­zaj­ni­ra­li Kris­ti­na Lu­go­nja i Fi­lip Ha­vra­nek, tra­di­ci­onal­nim pos­tup­kom iz­ra­đu­je stak­lo­pu­hač Bo­jan Pod­hra­ški, www. stak­lar­ski-put.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.