NAJ­LJEP­ŠI BO­ŽIĆ­NI SA­JAM U KI­KI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Kao i sva­ke go­di­ne Ki­ka nu­di naj­ljep­še tren­do­ve i naj­bo­lje pok­lon ide­je za pot­pu­ni do­živ­ljaj naj­ljep­šeg do­ba u go­di­ni - advent. Pre­kras­ni Bo­žić­ni sa­jam u Ki­ki nu­di naj­no­vi­je de­ta­lje ko­ji će oča­ra­ti am­bi­jent u va­šem do­mu. Ujed­no vam pru­ža bez­broj ide­ja za ure­đe­nje do­ma. Na­kit za bo­žić­no dr­v­ce u raz­nim bo­ja­ma i obli­ci­ma, ve­li­ki iz­bor mi­ris­nih svi­je­ća i de­ko­ra­tiv­nih ar­ti­ka­la stil­ski će upot­pu­nit at­mo­sfe­ru va­šeg blag­dan­skog sto­la. Osim de­ta­lja za vlas­ti­ti dom, pro­na­đi­te i pok­lo­ne za naj­dra­že!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.