Mo­da na­kon GAL­LI­ANA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

NA­KON GALLIANOVOG PA­DA S TRO­NA, IS­TO­IME­NU MOD­NU KU­ćU PRE­UZEO JE BILL GAYTTEN. IAKO JE S IZ DI­ORA OTI­šAO, GAYTTEN JE JOš UVI­JEK KRE­ATIV­NI DI­REK­TOR JOH­NA GAL­LI­ANA

Li­di­ja Pa­lun­ko

Oliver Ju­la­rić Od tre­nut­ka ka­da je pred­sta­vio svo­ju za­vr­š­nu re­vi­ju na Cen­tral St Martins mod­nom ko­le­džu, John Gal­li­ano je u žiži zbi­va­nja - di­je­lom ra­di svo­jih baj­ko­vi­tih re­vi­ja, a di­je­lom ra­di ne­ukro­ti­ve osob­nos­ti. Upra­vo ovo do­ve­lo ga je od ti­tu­le omi­lje­nog di­zaj­ne­ra do oso­be za ko­ju mod­ni svi­jet da­nas ne že­li ču­ti - na­kon što je u jed­nom pa­ri­škom res­to­ra­nu snim­ljen ka­ko vri­je­đa lju­de zbog nji­ho­ve re­li­gi­je, br­zo je pao s tro­na. Nje­go­vo mjes­to u fran­cu­skoj

Da­vor Puk­la­vec/Pixsell, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL mod­noj ku­ći ove je­se­ni pre­uzeo je Raf Si­mons, biv­ši kre­ativ­ni di­rek­tor Jil San­der. No, u ne­ko­li­ko se­zo­na od Gal­li­ano­va od­la­ska do ime­no­va­nja Ra­fa Si­mon­sa, za Di­or bri­nuo se nje­gov naj­bli­ži su­rad­nik Bill Gaytten, ko­ji di­zaj­ne­ra pra­ti još od nje­go­vih da­na u Gi­ven­c­hyju. Iako je s po­zi­ci­je kre­ativ­nog di­rek­to­ra Chris­ti­ana Di­ora smi­je­njen, Gaytten je i da­lje na če­lu mod­ne ku­će John Gal­li­ano. “Brend John Gal­li­ano ima jas­na pra­vi­la - ja­ko je ro­man­ti­čan i žens­tven. Vo­lim di­zaj­ni­ra­ti i odu­vi­jek sam se htio ti­me ba­vi­ti”, iz­ja­vio je bri­tan­ski di­zaj­ner. U lis­to­pa­du 2011. pred­sta­vio je svo­ju pr­vu ko­lek­ci­ju za John Gal­li­ano, ko­ja je, za raz­li­ku od Di­oro­ve ko­lek­ci­je, kri­ti­ča­re ipak za­do­vo­lji­la. Gaytten da­nas nad­zi­re čak 32 ko­lek­ci­je ko­je ovaj brend lan­si­ra di­ljem svi­je­ta, uklju­ču­ju­ći ac­ce­sso­ire, par­fe­me i na­oča­le, te jef­ti­ni­ju li­ni­ju i ko­lek­ci­je za dje­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.