Po­vjer­lji­vo

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Don Fa­bi­jan, mla­di sve­će­nik na dal­ma­tin­skom oto­ku, da bi po­ve­ćao na­ta­li­tet u mjes­tu, po­či­nje bu­ši­ti za­pa­ki­ra­ne kon­do­me. Zbog to­ga se udru­žu­je s pros­to­duš­nim tra­fi­kan­tom i po­mah­ni­ta­lim apo­te­ka­rom, te oni za­jed­no, po­taj­no, uki­da­ju svu kon­tra­cep­ci­ju na oto­ku. Na­kon po­čet­nih us­pje­ha, mno­gih po­ro­da i vjen­ča­nja, stva­ri se po­či­nju kom­pli­ci­ra­ti. Je­dva če­ka­mo no­vu ko­me­di­ju Vin­ka Bre­ša­na “Sve­će­ni­ko­ve be­be” (go­re), ko­ja sti­že u pro­sin­cu! in iz lo d to M k d za v o sk

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.