NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Ta­ko­zva­ni ne­vid­lji­vi po­ma­ga­či ko­ji se mo­gu na­ći u mno­gim ko­lek­ci­ja­ma šmin­ke ta­ko­zva­ne su ba­ze, poz­na­te kao pod­lo­ge ili pri­me­ri (en­gle­ski pri­mer - pr­vi, po­čet­ni, os­nov­ni). Ba­za je do­is­ta naj­po­želj­ni­ji pr­vi ko­rak u šmin­ka­nju jer iz­vr­s­no ujedna­ču­je ten te “po­pu­nja­va” bo­re i pro­ši­re­ne po­re, stva­ra­ju­ći glat­ku pod­lo­gu za ma­ke up. Ta­ko se šmin­ka lak­še raz­ma­zu­je, po­treb­ne su ma­nje ko­li­či­ne, a znat­no je pos­to­ja­ni­ja ne­go ako se na­no­si iz­rav­no na ko­žu. Ba­ze su spas kad tre­ba du­go “za­dr­ža­ti” ma­ke up za po­seb­ne pri­go­de i du­lje iz­la­ske. Za mas­nu ko­žu od­lič­ne su za­to

što upi­ja­ju vi­šak mas­no­će, a su­hoj ko­ži po­ma­žu za­dr­ža­ti vlaž­nost. Ba­ze su te­ku­ći ili kre­mas­ti pre­pa­ra­ti, u pra­vi­lu bez­boj­ni ili ne­utral­ne bo­je, ugod­ne tek­s­tu­re ko­ja se br­zo sta­pa s ko­žom. Na­no­se se na­kon hi­dra­tant­ne kre­me, a pri­je šmin­ke, no mo­gu se ko­ris­ti­ti i za­seb­no za za­gla­đi­va­nje ko­že. Ne­ke ba­ze la­ga­no su to­ni­ra­ne ili obo­ga­će­ne blis­ta­vim čes­ti­ca­ma. Osim ba­za za li­ce nu­de se po­seb­ne ba­ze za sje­ni­la, us­ne, tre­pa­vi­ce i nok­te. I nji­ho­va je “mi­si­ja” jed­na­ka kao kod ba­za za li­ce: fik­si­ra­ti šmin­ku, pro­du­lji­ti nje­zi­nu pos­to­ja­nost i uči­ni­ti je iz­ra­žaj­ni­jom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.