No­vi di­zaj­ner ba­len­ci­age

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Alexan­der Wang no­vi je kre­ativ­ni di­rek­tor Ba­len­ci­age! Mla­di Ame­ri­ka­nac od­lu­čio je pre­uze­ti mjes­to ko­je je po­s­ljed­njih 15 go­di­na dr­žao Ni­co­las Ghesqu­iere, a pr­vi po­tez mu je bio po­gle­da­ti ar­hi­ve. “Od­mah sam htio upoz­na­ti po­vi­jest i kul­tu­ru ovog bren­da. Spa­vao bih ta­mo da mo­gu!”, iz­ja­vio je Wang na­kon po­sje­ta Pa­ri­zu. Upra­vo u na­s­lje­đu ove mod­ne ku­će Wang pla­ni­ra pro­na­ći in­s­pi­ra­ci­ju za svo­ju pr­vu Ba­len­ci­aga ko­lek­ci­ju, a sve nje­go­ve obo­ža­va­te­lje ra­zve­se­lit će vi­jest da di­zaj­ner pla­ni­ra os­ta­ti i na če­lu vlas­ti­tog bren­da. Si­gur­ni smo da će se od­lič­no sna­ći u mod­noj ku­ći s ko­jom već go­di­na­ma di­je­li es­te­ti­ku!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.