Po­vjer­lji­vo

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Li­di­ja Pa­lun­ko

Ru­ži­ca Bo­žić na­kon ne­ko­li­ko go­di­na pro­ve­de­nih u ve­li­kim tvrt­ka­ma od­lu­či­la je na­pus­ti­ti do­bro pla­ćen po­sao u fi­nan­ci­ja­ma i po­sve­ti­ti se is­klju­či­vo svom ho­bi­ju. Ova di­plo­mi­ra­na eko­no­mis­ti­ca kre­ativ­nim iz­ra­ža­va­njem ba­vi se od­ma­le­na, a pr­vi ko­mad na­ki­ta na­pra­vi­la je kao ti­nej­džer­ka. “U jed­nom tre­nut­ku pro­naš­la sam se pred zi­dom jer su mi ide­je nad­ma­ši­le mo­guć­nos­ti pa sam upi­sa­la ra­di­oni­cu za obli­ko­va­te­lja su­vre­me­nog na­ki­ta

Ar­hi­va VL

na Puč­kom Uči­li­štu”, ot­kri­va Ru­ži­ca. Ta­da je na­uči­la ra­di­ti s me­ta­li­ma, a is­to­vre­me­no je opre­mi­la svo­ju ra­di­onu u ko­joj je pro­vo­di­la slo­bod­ne tre­nut­ke. Da­nas svoj na­kit iz­ra­đu­je naj­vi­še od sre­bra, ba­kar i mje­di, a ci­je­ne za ko­mad na­ki­ta kre­ću se od 200 do 600 ku­na. “Moj na­kit na­mi­je­njen je že­na­ma ko­je ni­su is­klju­či­vo nak­lo­nje­ne tren­do­vi­ma”, objaš­nja­va Ru­ži­ca. Nje­zi­nu StvaRa­onu po­tra­ži­te na Fa­ce­bo­oku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.