NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Mla­di di­zaj­ne­ri pre­dvo­đe­ni Jo­sep­hom Al­tu­zar­rom hlad­ni­ju se­zo­nu vi­de u po­ne­što neo­če­ki­va­nom ru­hu - onom ja­hač­kom! Ot­kri­va­mo za­što je baš ko­njič­ka mo­da in­s­pi­ri­ra­la ko­lek­ci­je Vic­to­ri­je Bec­k­ham i Alexan­de­ra Wan­ga te ko­je ko­ma­de ove zi­me mo­ra­te ima­ti ka­ko bist

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Li­di­ja Pa­lun­ko Oliver Ju­la­rić

Da­vor Puk­la­vec/Pixsell, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL Ova se­zo­na stvo­re­na je za sve lju­bi­te­lji­ce ja­ha­nja! No­vi po­gled na ja­hač­ku mo­du već se mje­se­ci­ma po­la­ko šu­lja u kam­pa­nje Tom­myja Hil­fi­ge­ra i Ralph La­ure­na: uske hla­če, vi­so­ke čiz­me, pla­šte­vi i ka­pu­ti stis­nu­ti u stru­ku, du­ga ko­sa stis­nu­ta u konj­ski rep ili ple­te­ni­cu te ne­za­obi­laz­ni ured­ni razd­lje­ljak naj­a­vi­li su do­la­zak ovog tren­da. Upra­vo je on sa­vr­še­ni sklop svih je­sen­skih must-ha­vea: du­gog mi­li­tary ka­pu­ta, pla­šta od tvi­da i ka­ri­ra­nih vu­ne­nih hla­ča. Ne­izos­ta­van zim­ski ac­ce­sso­ire - vi­so­ke kož­ne čiz­me svo­je part­ne­re pro­naš­le su u re­me­nju bo­je viš­nje i sek­si krat­kim ru­ka­vi­ca­ma. S ob­zi­rom da ova je­sen pr­šti od uzo­ra­ka, bo­ja i no­vih tka­ni­na, ne boj­te se eks­pe­ri­me­na­ta - uske hla­če u bo­ja­ma tam­nog dra­gog ka­me­nja, kož­ne ta­ji­ce is­pod suknje od tvi­da i ko­šu­lje ugu­ra­ne u hla­če sa­vr­še­no su do­bre in­ter­pre­ta­ci­je ja­hač­kog sti­la. Pre­ši­ro­ke jak­ne jed­no­sav­no steg­ni­te u stru­ku ši­ro­kim re­me­nom, i ni­ka­ko ne za­bo­ra­vi­te na fri­zu­ru - su­per­du­ga ko­sa ap­so­lut­ni je must ha­ve. Ne boj­te se po­seg­nu­ti za ek­s­ten­zi­ja­ma ko­je će­te ukro­ti­ti u sa­vr­še­ni konj­ski rep! Ova­kav sre­đen, strog i po­ma­lo sek­si out­fit ri­jet­ko ko­ga će os­ta­vi­ti rav­no­duš­nim.

Dvo­boj­ne čiz­me s kop­čom, Mo­de li­ne, 890 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.