NA­PI­SA­LA ODA­BRA­LE FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Ka­ko bis­te naj­ljep­ši dio go­di­ne pro­ve­li u opu­šte­noj at­mo­sfe­ri s vo­lje­ni­ma, umjes­to u str­ci tra­že­ći pok­lo­ne, do­no­si­mo vo­dič za shopping!

Svoj pu­ni sjaj me­ta­lik de­ta­lji do­bi­va­ju upra­vo u blag­dan­skom pe­ri­odu! Zla­to i sre­bro svi­ma nam je dra­go vi­dje­ti pa ma­kar se ne ra­di­lo o ple­me­ni­tim

me­ta­li­ma, a za skri­ti de­talj ovih ni­jan­si pod bo­rom ni­je po­tre­ban vr­to­gla­vi bu­džet. Od slat­kih

i udob­nih pa­pu­či­ca pre­ko sa­pu­na obo­ga­će­nog čes­ti­ca­ma zla­ta do ha­lji­ne sa šljo­ki­ca­ma - mo­že­te

pro­ći i is­pod 300 ku­na!

‘Pa­pu­či­ce’ u sre­br­noj i zlat­noj boji, Za­ra, 299 kn Ogr­li­ca s pri­vje­skom od ne­hr­đa­ju­ćeg če­li­ka, 415 kn,Ti­mo­ni Ruč­ni sat, Se­iko, Cor­dis, Arena Cen­tar, 4239 kn

Do­ček No­ve u Fal­kens­te­iner Ho­te­lu & Spa Ia­de­ra u Pe­tr­ča­ni­ma kraj Za­dra. Pa­ket uklju­ču­je: 1, 2 ili 3 no­će­nja u dvo­kre­vet­noj so­bi s us­lu­gom po­lu­pan­si­ona, pi­će do­bro­doš­li­ce, slo­bod­no ko­ri­šte­nje wel­l­ne­ssa, no­vo­go­diš­nji pro­gram. Od 1443 kn po oso­bi

Ro­man Dje­voj­ka ko­ja je pos­ta­la Ma­ri­ja An­to­ane­ta, auto­ri­ca Ju­li­et Grey, Zna­nje, 19,90 (ki­os­ci Ti­ska) Sa­pun s čes­ti­ca­ma 24-ka­rat­nog zla­ta, Sten­ders, 79 kn, Westgate

Cr­na ha­lji­na sa zlat­nim de­ta­lji­ma, Pull & Be­ar, 259 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.