NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Mod­na ku­ća Ni­na Ric­ci, os­no­va­na 1932., već go­di­na­ma pred­stav­lja kre­aci­je ko­je su utje­lov­lje­nje ro­man­tič­ne i žens­tve­ne es­te­ti­ke. Os­no­va­la ju je u Pa­ri­zu Ma­ria Ni­na Ric­ci, ro­đe­na Ta­li­jan­ka, sa si­nom Ro­ber­tom, ko­ji je bio za­du­žen za fi­nan­ci­je. Brend je, us­pr­kos

Dru­gom svjet­skom ra­tu, de­set­lje­ći­ma bio us­pje­šan i ci­je­njen, a 1948. osvo­jio je i svoj dio u be­auty ana­li­ma - ta­da je Ro­bert pred­sta­vio da­nas kultni L’Air du Tem­ps par­fem, ko­ji je još uvi­jek je­dan od naj­pro­da­va­ni­jih par­fe­ma ovog bren­da. Brend Ni­na Ric­ci bi­la je to­li­ko po­pu­lar­na da je slav­ni An­dy War­hol od

lu­čio ure­di­ti iz­lo­ge ove mod­ne ku­će. U si­ječ­nju 1998. Ni­nu Ric­ci ku­pi­la je Pu­ig

gru­pa u či­jem su vlas­niš­tvu i bren­do­vi Ca­ro­li­na Her­re­ra, Pa­co Ra­ban­ne te Je­an

Pa­ul Ga­ul­ti­er. Od smr­ti Ni­ne Ric­ci, na mjes­tu kre­ativ­nog di­rek­to­ra iz­mi­je­nio se niz di­zaj­ne­ra ko­ji su ra­di­li u stu­di­ji­ma La­nvi­na, Roc­ha­sa i Bal­ma­ina, no ni­ti je­dan od njih ni­je is­pu­nio zah­tjev­ne mod­ne kri­ti­ča­re. Na­jus­pješ­ni­ji je bio Oli­vi­er They­skens ko­ji je sa­vr­še­no in­ter

pre­ti­rao le­pr­ša­ve i ro­man­tič­ne ha­lji­ne od ši­fo­na i ukras­nih ka­men­či­ća, da­ju­ći im is­to­vre­me­no pa­ri­ški punk štih. No,

pri­je tri go­di­ne i on je na­pus­tio ovu mod­nu ku­ći, a nje­go­vo mjes­to pre­uzeo je biv­ši di­zaj­ner Lo­uisa Vu­it­to­na, Pe­ter Cop­ping. Iako mod­ni svi­jet ni­je bio odu­šev­ljen iz­bo­rom, zvi­jez­de po­put Re­ese Wit­her­s­po­on, Ellen Pom­peo i La­uren San­to Do­min­go odu­šev­lje­ne su

es­te­ti­kom ovog bri­tan­skog di­zaj­ne­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.