Obo­ža­vam

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Katy Per­ry u po­s­ljed­nje vri­je­me čes­to se mo­že vi­dje­ti s biv­šim deč­kom Jen­ni­fer Anis­ton, Joh­nom Maye­rom. Mod­ne kri­ti­ča­re odu­še­vio je nje­zin smi­re­ni­ji stil ko­ji us­kla­đu­je s lo­okom mla­dog glaz­be­ni­ka

Pop zvi­jez­da osim us­pješ­ne ka­ri­je­re iz­gra­di­la je i pre­poz­nat­ljiv stil. Katy se ne boji odje­nu­ti kao ko­la­čić, kla­un ili si­re­na, a tvr­di ka­ko će svi nje­zi­ni out­fi­ti za ne­ko­li­ko go­di­na bi­ti moderni. Iako su joj na ras­po­la­ga­nju svi poz­na­ti di­zaj­ne­ri, svo­je naj­dra­že ko­ma­de i da­lje ku­pu­je u se­cond hand sho­po­vi­ma ko­je po­sje­ću­je di­ljem svi­je­ta na tur­ne­ja­ma

Li­di­ja Pa­lun­ko Oliver Ju­la­rić

Dani­jel Ber­ko­vić/Pixsell, AFP,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.