M se­cond han­do­ve

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

to­smo­go­diš­nja Katy. Iako je da­nas poz­na­ta di­ljem svi­je­ta, po­če­tak nje­zi­ne ka­ri­je­re ni­je bio sja­jan. “Go­di­na­ma sam se se­li­la iz agen­ci­je u agen­ci­ju, a pri­je ne­go je iz­dan One of the Boys re­če­no mi da je da di­sko­graf­ska ku­ća ra­ski­da ugo­vor sa mnom. Od­lu­či­la sam se tru­di­ti do 25. go­di­ne, a ako ne us­pi­jem jed­nos­tav­no na­ći mu­ža i os­no­va­ti obi­telj”, pri­sje­ća se Katy. Sre­ćom, nje­zin me­ga­hit I Ki­ssed a Girl pri­vu­kao je paž­nju jav­nos­ti, a Katy katapul­tirao u svi­jet pop zvi­jez­da. No, osim svo­jim pje­sma­ma, Katy je pos­ta­la pre­poz­nat­lji­va i po ose­buj­nom sti­lu. “Po­če­la sam se ova­ko odi­je­va­ti jer sam kao ma­la bi­la si­ro­maš­na. Htje­la sam bi­ti je­dins­tve­na i ori­gi­nal­na, no ni­sam ima­la do­volj­no nov­ca pa sam ku­po­va­la u se­cond hand sho­po­vi­ma. Sav no­vac ko­ji sam za­ra­di­la na uli­ci svi­ra­ju­ći gi­ta­ru os­tav­lja­la sam u vin­ta­ge tr­go­vi­na­ma po­ku­ša­va­ju­ći iz­gra­di­ti ovaj po­ne­kad sra­mot­ni iz­gled”, is­kre­na je Katy. Da­nas svoj stil opi­su­je kao mje­ša­vi­nu Lo­li­te i sta­rog ho­li­vud­skog gla­mu­ra. “Ne sli­je­dim tren­do­ve, dr­žim se onog što me­ni pa­še. No, znam po­ne­kad iz­ne­na­di­ti sa­mu se­be - na proš­lom do­če­ku No­ve go­di­ne no­si­la sam cr­nu kor­ze­ti­ra­nu ha­lji­nu Dol­ce & Gab­ba­ne, čip­kas­te ta­ji­ce i vi­so­ke pot­pe­ti­ce”, ot­kri­va Katy. Iako su joj na ras­po­la­ga­nju naj­poz­na­ti­ja di­zaj­ner­ska ime­na, Katy i da­lje po­sje­ću­je se­cond hand sho­po­ve. “Naj­vi­še vo­lim pro­na­ći tak­ve tr­go­vi­ne u ma­lim gra­di­ći­ma di­ljem svi­je­ta. U nji­ma se do­is­ta sva­šta mo­že pro­na­ći!”, rek­la je Katy. Kao svo­ju mod­ne iko­ne is­ti­če Di­tu Von Te­ese i Cin­dy La­uper. “Ne bo­jim se bi­ti na lis­ta­ma naj­go­re odje­ve­nih. Zna­lo mi se do­go­di­ti sa pu­no out­fi­ta, no sa­mo po­mis­lim ka­ko će svi shva­ti­ti moj stil za ne­ko­li­ko go­di­na. Sje­ćam se stva­ri ko­ji­ma su se lju­di smi­ja­li, a sa­da ih mo­že­te ku­pi­ti u sva­koj high stre­et tr­go­vi­ni”, tvr­di pje­va­či­ca. No, vje­ro­va­li ili ne, ova vr­c­ka­va pop zvi­jez­da za­pra­vo je mi­ran kuć­ni tip. “Vi­še vo­lim ve­če­re s pri­ja­te­lji­ma ne­go cje­lo­noć­no tu­lu­ma­re­nje. Po­ne­kad sam tuž­na što ne­mam s kim po­di­je­li­ti ka­ko sam pro­ve­la dan i što sam ra­di­la, no na­dam se da ću kroz par go­di­na na­ći mu­ža. Sad jed­nos­tav­no ni­je tre­nu­tak za to”, za­klju­či­la je Katy. Katy svoj stil opi­su­je kao miks sta­rog ho­li­vud­skog gla­mu­ra i mo­der­ne Lo­li­te, a uzor su joj zvi­jez­da bur­le­ske Di­ta Von Te­ese i pje­va­či­ca Cin­dy La­uper. “Ne bo­jim se lis­ta naj­go­re odje­ve­nih!”, tvr­di Katy

Vi­se­će na­uš­ni­ce, Il­le­ga­le, 50 kn Ha­lji­na s prin­tom cvi­je­ća, H&M, 179 kn Pla­ve ci­pe­le, City Style, 219 kn Pr­sten s ka­me­nom, Ac­ce­sso­ri­ze, 79 kn

Kož­na jak­na, Be­net­ton, 735 kn Glež­nja­če, Mo­de li­ne, 690 kn Ha­lji­na s de­ta­lji­ma od eko ko­že, Jo­li­es, 750 kn

Ha­lji­na ge­ome­trij­skog prin­ta, Sis­ley, 575 kn

Si­vi ka­put bez ovrat­ni­ka, Be­net­ton, 1310 kn Tir­kiz­na tor­ba za kuć­ne lju­bim­ce, Ac­ce­sso­ires, 469 kn

Na­uš­ni­ce od bi­ser­nih per­li, Il­le­ga­le, 50 kn Tor­bi­ca sa zlat­nim de­ta­lji­ma, Ac­ce­sso­ri­ze, 157 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.