Fi­ne Kra­še­ve pra­li­ne sa­vr­še­ne za da­ri­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Već ci­je­lo sto­lje­će Kraš čas­ti pro­bra­nim čo­ko­lad­nim slas­ti­ca­ma, me­đu ko­ji­ma su oso­bi­to omi­lje­ne pra­li­ne. Ba­ja­de­ra s nu­ga­tom ople­me­nje­nim ba­de­mom, Gri­ot­te sa soč­nom viš­njom i al­ko­hol­nim pu­nje­njem u fi­noj tam­noj čo­ko­la­di te Fon­ta­na le­de­ne kocke osvo­ji­le su i naj­zah­tjev­ni­je sla­do­kus­ce ši­rom svi­je­ta. Kra­še­ve pra­li­ne ovo­ga Bo­ži­ća do­la­ze u no­vim blag­dan­skim pa­ki­ra­nji­ma, ide­al­nim za da­ri­va­nje! 300 g glat­kog brašna 60 g gus­ti­na 90 g šećera u pra­hu 210 g maslaca 60 g mlje­ve­nih ora­ha ili lješ­nja­ka 4 žutanjka 1 žli­či­ca aro­me vanilije ma­lo li­mu­no­ve korice še­ćer u pra­hu za po­si­pa­nje mar­me­la­da za premazivanje Po­mi­je­šaj­te braš­no, gus­tin, še­ćer u pra­hu, mlje­ve­ne ora­he ili lješ­nja­ke. Lješ­nja­ke pret­hod­no pre­pr­ži­te i olju­šti­te. U tu smje­su umr­vi­te hla­dan mas­lac na­re­zan na lis­ti­će pa do­daj­te žu­tanj­ke, ma­lo li­mu­no­ve korice i aro­mu vanilije. Za­mi­je­si­te glat­ko, me­ka­no ti­jes­to, za­mo­taj­te u fo­li­ju i os­ta­vi­te u hlad­nja­ku oko 1 sat. Iz­me­đu 2 ko­ma­da pro­zir­ne ljep­lji­ve fo­li­je, ili na po­braš­nje­loj pod­lo­zi, ra­zva­ljaj­te ti­jes­to i mod­li­com va­di­te kek­se. Po­lo­vi­ca kek­sa ne­ka bu­de s ru­pi­com u sre­di­ni. Pe­ci­te ih na 200° C oko 6 mi­nu­ta. Kek­se s ru­pi­com u sre­di­ni po­si­paj­te še­će­rom u pra­hu dok su vru­ći. Za­tim sve os­ta­vi­te da se ohla­di. Ohla­đe­ne kek­si­će (po je­dan ci­je­li i je­dan s ru­pi­com) spo­ji­te mar­me­la­dom.

Dr­ve­ni va­ljak za ti­jes­to, 30 kn, Em­me­ze­ta 6-di­jel­ni set li­me­nih ka­lu­pa za ko­la­če, 20 kn, Em­me­ze­ta

Ke­ra­mič­ka po­su­da za mas­lac Luxury Li­fe, 49 kn, Li­ving

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.