NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - Reuters, Ar­hi­va VL

Ro­đen 1961. u ku­ban­sko-ame­rič­koj obi­te­lji, Nar­ci­so Ro­dri­gu­ez od ma­lih no­gu že­lio se ba­vi­ti di­zaj­nom. Na­kon za­vr­šet­ka Par­sons Sc­ho­ol of De­sign, Ro­dri­gu­ez je ra­dio za Don­nu Ka­ran i Cal­vi­na Kle­ina. Upra­vo na ovom po­ljed­njem pos­lu upoz­nao je Ca­rolyn Be­sset­te. Kra­ljev­sko vjen­ča­nje jed­na je od naj­bo­ljih stva­ri ko­ja se mo­že do­go­di­ti di­zaj­ne­ru, a ka­da se John F. Ke- nnedy, Jr. od­lu­čio ože­ni­ti s Ca­rolyn, Nar­ci­so Ro­dri­gu­ez do­bio je svo­ju pri­li­ku. Za vjen­ča­nje ame­rič­kog ‘prin­ca’ di­zaj­ni­rao je bi­ser­no­bi­je­lu ha­lji­nu jed­nos­tav­na kro­ja s otvo­re­nim le­đi­ma, ko­ja do da­nas os­ta­je jed­na od naj­ko­pi­ra­ni­jih vjen­ča­ni­ca na svi­je­tu. No, ovo se ni­je svi­dje­lo Ni­nu Cer­ru­ti­ju, za či­ji je brend ta­da Ro­dri­gu­ez ra­dio kao di­rek­tor di­zaj­na. Is­ko­ris­tiv­ši pri­li­ku, Ro­dri­gu­ez je 1997. od­lu­čio po­kre­nu­ti vlas­ti­ti brend u su­rad­nji s ta­li­jan­skim pro­izvo­đa­či­ma ko­ji ra­de i za Al­ber­tu Fer­ret­ti, a svo­jim kre­aci­ja­ma zas­lu­žio je na­gra­de za naj­bo­ljeg no­vog di­za­nje­ra Vo­gu­ea i ame­rič­kog CFDA, čak dvi­je go­di­ne za re­dom. Po­ne­sen us­pje­hom, Ro­dri­gu­ez pri­hva­ća mjes­to kre­ativ­nog di­rek­to­ra Lo­ewea, nas­tav­lja­ju­ći ta­ko im­pre­si­van niz bren­do­va s ko­ji­ma je su­ra­đi­vao. Čis­te li­ni­je i jed­nos­tav­ne for­me os­ta­le su pre­poz­nat­lji­vi pot­pis Ro­dri­gu­ezo­vog sti­la, a me­đu obo­ža­va­te­lji­ca­ma je poz­nat po svo­jim pre­ciz­nim kro­je­vi­ma i mi­ni­ma­lis­tič­kom pa­le­tom cr­ne, bi­je­le i si­ve. Sa špa­njol­skom mod­nom ku­ćom ra­ski­nuo je 2001., od ka­da je u pot­pu­nos­ti po­sve­ćen vlas­ti­tom mod­nom bren­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.