Rin­ce­za

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

pre­kras­nom vjen­ča­ni­com u ko­joj se voj­vot­ki­nja i uda­la), Ali­ce Tem­per­ley, Mat­t­hewa Wil­li­am­so­na, Mul­ber­ryja i Jen­ny Pac­k­ham. Nje­zi­na maj­ka, vlas­ni­ca us­pješ­ne tvrt­ke za or­ga­ni­za­ci­ju eve­na­ta, čes­to sa slav­nom kće­ri ide u shopping, a da­me se mo­že vi­dje­ti i u high stre­et tr­go­vi­na­ma po­put Top­sho­pa i T.K.Maxxa, a čes­to i u broj­nim outlet cen­tri­ma oko Lon­do­na. Po­put kra­lji­ce Eli­za­be­te, Ka­te se ne boji ponavljati out­fi­te pa svo­je di­zaj­ner­ske kre­aci­je čes­to no­si i ne­ko­li­ko pu­ta, što dje­lo­mič­no oprav­da­va vr­to­gla­ve ci­fre ko­je za njih po­ne­kad iz­dva­ja. Nje­zin stil do­bio je čak i ime u po­pu­lar­noj kul­tu­ri - ‘efekt Ka­te Midd­le­ton’ na­ziv je fe­no­me­na ko­ji pra­ti sva­ku kup­nju voj­vot­ki­nje - nje­zi­ni oda­bi­ri u krat­kom ro­ku ras­pro­da­ju se sa po­li­ca tr­go­vi­na. Za­po­če­lo je s Issa ha­lji­nom ko­ju je no­si­la na za­ruč­nič­kom por­tre­tu s prin­com Wil­li­amom, nas­ta­vi­lo se broj­nim ko­pi­ja­ma nje­zi­nog za­ruč­nič­kog pr­ste­na, a čak i ci­pe­le ko­je no­si, već slav­ne ‘nu­de’ sa­lon­ke L.K. Ben­nett već su mje­se­ci­ma naj­pro­da­va­ni­ji mo­del! Ka­te je lju­bi­te­lji­ca di­zaj­ner­ske odje­će, no uvi­jek bi­ra smi­re­ne i ele­gant­ne kre­aci­je. Osim Issa Lon­don, čes­to ju se mo­že vi­dje­ti i u tra­di­ci­onal­nim kre­aci­ja­ma mod­ne ku­će Alexan­der McQu­een (des­no)

Čiz­mi­ce s kop­ča­ma, Mo­de­li­ne, 190 kn

Vi­so­ke čiz­me od bru­še­ne ko­že, Pen­ny­black, 1699 kn Pli­si­ra­na suk­nja, Be­net­ton, 410 kn Pr­sten od bi­je­log zla­ta, sa­fi­ra i di­ja­man­ta, Zla­tar­na Kri­žek, 6873 kn

Ha­lji­na asi­me­trič­nog iz­re­za, Jo­lie’s, 850 kn Ka­ri­ra­ni sa­ko sa zlat­nim gum­bi­ma, Ulič­ni or­mar, 170 kn

Bijelo si­vi ka­put, Sis­ley, 1145 kn Svi­le­ni šal, Ac­ce­sso­ri­ze, 260 kn

Ka­put na kop­ča­nje, Ulič­ni or­mar, 350 kn

Ka­ri­ra­na suk­nja, Ulič­ni or­mar, 100 kn La­ki­ra­ne sa­lon­ke, Je­ssi­ca SIm­p­son, Sho­eBox, 650 kn

La­ki­ra­na tor­ba s krat­kom ruč­kom, Be­net­ton, 575 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.