LJE­PO­TA news

MA­KE UP, PARFEMI, NJE­GA... PR­VI RO­ĐEN­DAN KLU­BA ZA KO­SU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Glu­mi­ca Lu­ci­ja Šer­be­dži­ja bri­gu o ko­si pre­pu­šta is­kus­nim ru­ka­ma za­gre­bač­kog frizera Zdrav­ka Ko­va­ča či­ji je sa­lon BBK Ha­ir Club­bing u Bo­go­vi­će­voj 4 pros­la­vio pr­vi ro­đen­dan. Pr­vi fri­zer­ski sa­lon klup­ske kon­cep­ci­je u Hr­vat­skoj ni­je sa­mo mjes­to za ure­đe­nje ko­se ne­go i mjes­to za dru­že­nje i opuštanje uz do­bru glaz­bu. U je­dins­tve­nom “klu­bu za ko­su” kli­jen­ti­ce oče­ku­je vr­hun­ska

nje­ga Ke­une pro­izvo­di­ma. Uoči Bo­ži­ća ja­bu­ke su zas­la­di­le i koz­me­ti­ku! Pi­ling-gel za tu­ši­ra­nje Mel­vi­ta obo­ga­ćen je ek­s­trak­ti­ma svježih, or­gan­ski uz­go­je­nih ja­bu­ka i du­nja te pu­de­rom lješ­nja­ka ko­ji njež­no čis­ti i za­gla­đu­je ko­žu (84,70 kn). Koz­me­ti­ka Yves Roc­her lan­si­ra­la je blag­dan­sku li­ni­ju Slas­na ja­bu­ka u ko­joj je to­alet­na vo­di­ca ko­ja odi­še pe­če­nim ja­bu­ka­ma i va­ni­li­jom (edt 20 ml, 35 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.