News MOD­NI NO­VI­TE­TI, KAM­PA­NJE, KO­LEK­CI­JE...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Zad­nja epi­zo­da po­pu­lar­ne se­ri­je Go­ssip Girl (Tra­če­ri­ca) pri­ka­za­na je proš­log tjed­na u Ame­ri­ci. Na­kon šest se­zo­na nju­jor­ške fa­shi­onis­ti­ce Se­re­na Van Der Wo­od­sen i Bla­ir Wal­dorf ko­nač­no su se opros­ti­le od svo­jih fa­no­va. U fi­nal­noj epi­zo­di ot­kri­ve­no je tko je do­is­ta Go­ssip Girl, Se­re­na se uda­la za svo­ju ve­li­ku lju­bav, a čvor su ko­nač­no ve­za­li i Chuck i Bla­ir. Za tu je pri­li­ku mla­da bo­ga­ta­ši­ca (Le­ig­h­ton Me­es­ter) odje­nu­la ha­lji­nu iz couture ko­lek­ci­je Eli­eja Sa­aba, a mi do­is­ta ne mo­že­mo smis­li­ti ljep­ši i ro­man­tič­ni­ji za­vr­še­tak ove sa­ge s Man­hat­ta­na.

Bu­di.IN i Cen­tar Kap­tol or­ga­ni­zi­ra­ju sa­jam kre­ativ­nih de­ta­lja ko­ji će se odr­ža­ti od 8. do 10. ve­lja­če 2013. go­di­ne u pros­to­ru Cen­tra Kap­tol u Za­gre­bu. Svo­ju kre­ativ­nost ste us­mje­ri­li u iz­ra­du na­ki­ta, tor­bi ili de­ko­ra­tiv­nh de­ta­lja za dom? Pri­ja­vi­te se za su­dje­lo­va­nje na Bu­di.IN saj­mu kre­ativ­nih de­ta­lja! Sa­jam je iz­lož­be­no-pro

daj­nog ka­rak­te­ra. Na­tje­čaj tra­je za­ključ­no do 31. pro­sin­ca 2012. go­di­ne. Sve de­ta­lje na­tje­ča­ja

doz­naj­te na por­ta­lu www.bu­di.in

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.