Im sa­mo IZAJNERA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Tom­myja Hil­fi­ge­ra, Es­ca­du, Dol­ce & Gab­ba­nu te Va­len­ti­na. “Obo­ža­vam ovaj po­sao! Pu­no pu­tu­jem i to uglav­nom na to­pla mjes­ta ko­ja ima­ju pre­kras­ne pla­že ka­da sni­ma­mo ka­ta­lo­ge za Vic­to­ria’s Se­cret! Spa­va­mo u naj­ljep­šim ho­te­li­ma i ra­di­mo s naj­bo­ljim sti­lis­ti­ma, fri­ze­ri­ma i vi­za­žis­ti­ma na svi­je­tu!”, odu­šev­lje­no ka­že Do­ut­zen. Uzor ti­su­ća­ma dje­vo­ja­ka di­ljem svi­je­ta, pre­li­je­pa Ni­zo­zem­ka ka­že da ite­ka­ko pa­zi na svoj imidž. “Vr­lo čes­to po­sje­ću­jem svo­ju agen­ci­ju ka­ko bi­smo raz­go­va­ra­li o doj­mu ko­ji os­tav­ljam. Ali, me­ni ni­je te­ško pa­zi­ti na ne­ke stva­ri. Hra­nim se zdra­vo, znam što mo­ram jes­ti, vo­lim vjež­ba­ti i bri­nu­ti za svo­je ti­je­lo. Ne je­dem pu­no čo­ko­la­de ni slat­ki­ša, a obo­ža­vam ko­ko­so­vo mlijeko! U ovom pos­lu mo­ra­te se odre­ći ne­kih stva­ri, no ja ga stvar­no vo­lim pa mi te žr­tve ni­su te­ške”, ot­kri­la je ma­ne­ken­ka ko­ja je u sret­nom bra­ku s DJ-em Sun­neryjem Ja­me­som, s ko­jim ima i dvo­go­diš­njeg si­na Phyl­lo­na. “Svi su me pi­ta­li ka­ko sam ta­ko br­zo ski­nu­la ki­lo­gra­me na­kon po­ro­da, ali stvar­no ni­je bi­lo te­ško. Ina­če re­do­vi­to vjež­bam pa sam bi­la u do­broj for­mi, a da­nas stal­no tr­čim za Phyl­lo­nom ta­ko da je­dva us­pi­jem zgra­bi­ti ba­na­nu ili ja­bu­ku us­put. Za­pra­vo, još sam mršavija no pri­je po­ro­da!”, tvr­di Do­ut­zen. Osim iz­gle­da, Do­ut­zen ima i bes­pri­je­ko­ran stil, ko­ji je iz­gra­di­la su­ra­đu­ju­ći s emi­nent­nim di­zaj­ner­skim ime­ni­ma. “Obo­ža­vam Azze­di­nea Ala­iju! Nje­go­va tor­bi­ca moj je omi­lje­ni ac­ce­sso­ire ko­ji ide uz do­is­ta sve, a kad bih mo­gla bi­ra­ti sa­mo jed­no ime ko­je bi mi se na­la­zi­lo u gar­de­ro­bi - to bi bi­lo Ala­ia!”, priz­na­je ma­ne­ken­ka. A či­ni se ka­ko si Ala­ine kre­aci­je bez pro­ble­ma mo­že pri­ušti­ti - već ne­ko­li­ko go­di­na na­la­zi­se na po­pi­su top 10 mo­de­la ko­ji naj­vi­še za­ra­đu­ju. Osim ugo­vo­ra s naj­poz­na­ti­jim bren­dom do­njeg rub­lja, Do­ut­zen je ove go­di­ne za­po­če­la i jed­na­ko unos­nu su­rad­nju s L’Ore­alom. a dio svo­je za­ra­de ve­li­ko­duš­no da­je hu­ma­ni­tar­noj udru­zi Dan­ce4Li­fe ko­ja po­di­že svi­jest o AIDS-u i HIV-u me­đu ti­nej­dže­ri­ma.

“Kad bih mo­gla ima­ti sa­mo jed­no

ime u gar­de­ro­bi, to bi bio Azze­di­ne

Ala­ia! Nje­go­ve kre­aci­je jed­nos­tav­no obo­ža­vam”, ot­kri­va

Ple­te­na ha­lji­na krat­kih ru­ka­va, Be­net­ton, 231 kn Pru­gas­ta tor­bi­ca, AL­do, 149 kn La­ki­ra­ne mo­ka­si­ne, Mo­de­li­ne, 390 kn Tor­bi­ca s re­si­ca­ma, Ac­ce­sso­ires, 129 kn

Ka­put, Ulič­ni or­mar, 190 kn Ši­ro­ka na­ruk­vi­ca, Ac­ce­sso­ires, 99 kn

Ma­ji­ca s prin­tom mač­ke, H&M, 179 kn Hla­če od eko ko­že, Sis­ley, 242 kn

Tra­per jak­na sa sme­đim de­ta­lji­ma, Ulič­ni or­mar, 120 kn San­da­le s vi­so­kom pe­tom, H&M, 299 kn

Tra­pe­ri­ce, H&M, 299 kn

Jak­na od eko ko­že, H&M, 299 kn Cr­no bi­je­la suk­nja, Ig­gy, 390 kn

Pr­s­luk s per­li­ca­ma, Ulič­ni or­mar, 100 kn

Jak­na s asi­me­trič­nim ovrat­ni­kom, Ima­ge Had­dad, 650 kn

Ve­li­ka tor­ba, Al­do, 399 kn

Hla­če sa sme­đim re­me­nom, City Style, 199 kn

Sa­lon­ke s tir­kiz­nim de­ta­lji­ma, Al­do, 399 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.